News & Events

Back

การหักลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้านซ่อมรถที่เสียหายจากน้้าท่วม

19-01-2017 First Section / สังคม -

การหักลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้านซ่อมรถที่เสียหายจากน้้าท่วม

   การหักลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้านซ่อมรถที่เสียหายจากน้้าท่วม
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยภาคใต้เมื่อวันที่ 17 มกราคม ๒๕๖๐ กรณีการหักลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้านและค่าซ่อมรถ นั้น

นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ชี้แจงว่า

“เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้เสียภาษีที่มีทรัพย์สินเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเกี่ยวกับการให้สิทธิหักลดหย่อนภาษีค่าซ่อมบ้านและค่าซ่อมรถที่ได้รับ
ความเสียหายจากน้้าท่วม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. กรณีซ่อมบ้าน
ให้ผู้มีเงินได้สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีส้าหรับจ้านวนเงินที่ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร หรือที่อยู่ในเขตอาคาร หรือห้องชุดในอาคารชุด
หรือทรัพย์สินที่มีการประกอบติดตั้งติดกับตัวอาคารหรือในเขตอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุด ซึ่งได้รับ
ความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕60 และอยู่ใน
พื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย ทั้งนี้ ตามจ้านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
โดยต้องมีการจ่ายค่าซ่อมภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ตัวอย่างเช่น
(๑) ค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร เช่น ค่าสีทาบ้าน
ห้องชุดในอาคารชุด หรือตึกแถว ค่ากระเบื้อง ค่าฝ้าเพดาน ค่าหลังคา ค่าอิฐ ค่าปูน ที่ใช้ในการซ่อมแซม และ
ค่าแรงในการซ่อมแซม

(๒) ค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีการประกอบติดตั้งติดกับ
ตัวอาคารหรือห้องชุด เช่น ค่าซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์built-in

(๓) ค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีการประกอบติดตั้งติดอยู่ในเขต
อาคาร เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมรั้ว ประตูรั้ว ก้าแพง โรงรถ สระว่ายน้้า บ่อเลี้ยงปลา รวมทั้งค่าแรง

2. กรณีซ่อมรถ
ให้ผู้มีเงินได้สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีส้าหรับจ้านวนเงินที่ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถ หรืออุปกรณ์หรือสิ่งอ้านวยความสะดวกในรถ ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุ

อุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕60 และอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการ
ประกาศให้เป็นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย ทั้งนี้ ตามจ้านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท โดยต้องมีการจ่ายค่าซ่อม
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

ตัวอย่างเช่น ค่าซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ค่าซ่อมตัวเครื่องยนต์ค่าซ่อมแซมสีรถ เบาะรถ
ล้อรถ ระบบแอร์ในรถ หรืออุปกรณ์ที่ติดกับตัวรถซึ่งเสียหายจากการถูกน้้าท่วม โดยรถนั้นจะต้องเป็นรถตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

ค่าซ่อมบ้านและค่าซ่อมรถดังกล่าวที่จ่ายในปี 2560 ให้ใช้ส้าหรับการค้านวณเสียภาษีเพื่อ
ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ประจ้าปีภาษี 2560 ที่จะต้องยื่นรายการภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 จึงขอให้ผู้เสีย
ภาษีเก็บเอกสารการจ่ายเงินค่าซ่อมเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นรายการเพื่อเสียภาษีด้วย”

ส้าหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส้านักงานสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่และ
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back