การวิจัยรายอุตสาหกรรม และสำรวจผู้ประกอบการ SMEs | การศึกษาวิจัยตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

การวิจัยรายอุตสาหกรรม และสำรวจผู้ประกอบการ SMEs

AR Research จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 เพื่อรองรับความต้องการในการแสวงหาข้อมูลความรู้ ทั้งในเชิงสถิติ และเชิงคุณภาพที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการวางแผน วิจัยอุตสาหกรรม การตัดสินใจด้านกลยุทธ์ นโยบาย ของธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ

โรงงานและอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าต่าง ๆ หัวใจสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไป ได้แก่ ความสม่ำเสมอของคุณภาพสินค้า การให้บริการของพนักงาน และความรวดเร็วของการขนส่ง ซึ่งบริษัท AR Research มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ต่อสินค้า และการให้บริการ เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถมองเห็นปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของบริษัท

วัตถุประสงค์ (Objective) ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าในด้านต่างๆ และความพึงพอใจของลูกค้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน

วิธีการดำเนินงาน (Methodology) การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับกลุ่มลูกค้า

ผลลัพธ์ที่ได้รับ (Outcome) ทราบความพึงพอใจของลูกค้าในภาพครอบคลุมทั้งองค์กร ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง นอกจากนี้ยังทราบระดับความพึงพอใจของลูกค้าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน

Marketing Research Contact AR Research   Marketing ResearchMore Info