การสำรวจภาพลักษณ์องค์กร | การศึกษาวิจัยตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์


การสำรวจภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image Survey)

  ภาพลักษณ์ขององค์กรนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการทำธุรกิจในปัจจุบัน เพราะลูกค้าในยุคปัจจุบันหากคิดจะซื้อสินค้าหรือบริการอะไรนั้น ลูกค้าจะค้นหาความเป็นมาของผู้ให้บริการหรือร้านค้าก่อนว่าน่าเชื่อถือเพียงไร  บริษัทของเราได้ตระหนักถึงการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร จึงได้จัดตั้งทีมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ ให้บริการแก่ลูกค้าในหลากหลายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา วางแผน เก็บข้อมูล และประเมินผลตอบรับให้แก่ลูกค้าของเราทำให้ผลประกอบการของลูกค้าของเราดีขึ้น

การออกแบบงานวิจัย

เทคนิควิธีวิจัยที่ใช้

ใช้การวิจัยเชิงปริมาณกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้สามารถอธิบายได้ตามหลักสถิติโดยการวิเคราะห์ข้อมูล  และการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างแท้จริง

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยเชิงปริมาณ บริษัทมีความชำนาญทั้งการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face to Face Interview) การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Telephone Interview) และสำรวจออนไลน์ (Online Survey)
การวิจัยเชิงคุณภาพ บริษัทสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ ทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) และการอภิปรายกลุ่ม (Discussion Groups) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ในการสำรวจ

คุณค่าที่ได้รับ

ได้ความน่าเชื่อถือจากลูกค้ามากยิ่งขึ้น
ได้ลูกค้าใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น
ผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น

Marketing Research Contact AR Research   Marketing ResearchMore Info