ศูนย์สอบ และรับรองความรู้ด้านไอที | การอบรม และ พัฒนาความรู้

arit

ศูนย์สอบ และรับรองความรู้ด้านไอที

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด (ARIT) ให้บริการด้านไอทีแบบครบวงจร และบริการให้เช่าห้องฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรด้านไอทีให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้นทั่วประเทศ โดยจัดตั้งศูนย์สอบและรับรองความรู้ด้านไอทีครบวงจร

ACA Certificate

IC3 Certificate

Massaction Certificate

MTA Certificate

MOS

เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเหล่านั้นให้ทันกับกระแสความต้องการบุคลากรที่มีความรู้และทักษะทางด้านไอทีที่นับวันจะเพิ่มสููงขึ้นโดยมีการให้บริการฝึกอบรมและประเมินผลทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญ ด้านไอที นอกจากนี้ เออาร์ไอทียังสร้างระบบการฝึกอบรม ศูนย์สอบ บริการให้เช่าห้องฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ครบวงจร และรับรองความรู้ด้านไอทีที่มีมาตรฐานซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านสามารถทดสอบความรู้ทั้งก่อน และหลังการฝึกอบรม โดยมีให้เลือกทั้งแบบมาตรฐานประเทศไทย และมาตรฐานสากล เพื่อให้หน่วยงานสามารถมั่นใจในประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่ เป็นระบบและมีประสิทธิผล

บริการด้านการทดสอบความรู้และทักษะด้านไอทีด้วยมาตรฐาน ประกาศนียบัตรระดับสากล

ACA certification

IC3 certification

MOS certification

MTA certification

IT Training

IT Training

IT Training (License & Certificate) Contact ARIT   IT Training (License & Certificate)More Info