คณะผู้บริหาร บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด

คณะผู้บริหาร

อุดม อิงค์ธเนศ / Udom Intanate

ประธานกิตติมศักดิ์ / Honorary Chairman
Advanced Research Group Co.,Ltd.

“It is always better to fail in doing something than to excel in doing nothing”

แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ / Jack Min Intanate

ประธาน / Chairman
Advanced Research Group Co.,Ltd.

“There is always a way to make it better”


นรวัฒน์ สุวรรณ / Noravat Suwan

ประธานกรรมการ / Chairman of the Board
Business Online Public Co.,Ltd.

“Do not wait to strike till the iron is hot, but make it hot by striking”

มนู เลียวไพโรจน์ / Manu Leopairote

ประธานกรรมการ / Chairman of the Board
ARIP Public Co.,Ltd.

“Knowledge unlocks the door to success”

พัชรา เกียรตินันทวิมล / Patchara Kiatnuntavimon

กรรมการผู้จัดการ / Managing Director
Advanced Research Group Co.,Ltd.

“Life is about making mistakes and learning from them”