คณะผู้บริหาร บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด

คณะผู้บริหาร

แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ / Jack Min Intanate

ประธาน / Chairman
Advanced Research Group Co.,Ltd.

“There is always a way to make it better”

มนู เลียวไพโรจน์ / Manu Leopairote

ประธานกรรมการ / Chairman of the Board
ARIP Public Co.,Ltd.

“Knowledge unlocks the door to success”

บรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ / Banyong Limprayoonwong

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ / Independent Director and Chairman of the Board

“Do not wait to strike till the iron is hot, but make it hot by striking”

พัชรา เกียรตินันทวิมล / Patchara Kiatnuntavimon

กรรมการผู้จัดการ / Managing Director
Advanced Research Group Co.,Ltd.

“Life is about making mistakes and learning from them”