คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

ข้อมูลความรู้ล่าสุด

22-02-2018

ความแตกต่างระหว่างโดเมน (Domain) กับเว็บไซต์ (Website)

            เหตุผลที่เราต้องรู้ว่าความแตกต่างระหว่างโดเมนกับเว็บไซต์คืออะไร เป็นผลมาจากในปัจจุบันผู้ที่จะสร้างเว็บไซต์สามารถเป็นใครก็ได้ เพราะเราสามารถสร้างเว็บไซต์ได้เองจากเว็บไซต์สำเร็จรูป ซึ่งต้องเข้าใจในรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งเรื่องของเว็บไซต์และโดเมน โดยอย่างแรกต้.. Read More

The Knowledge Provider (AR Group)