การมีส่วนร่วมในสังคมไทย บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด

ตอบแทนสู่สังคมไทย

ประวัติมูลนิธิเสริมสร้างไทย

มูลนิธิสร้างเสริมไทย ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม 1997 โดยคุณแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ด้วยความมุ่งหวังที่จะดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้เจตจำนงที่จะเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชนโดยเฉพาะ เด็กผู้ด้อยโอกาส เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมพร้อมให้คนไทยก้าวไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา

การดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิสร้างเสริมไทย มีพื้นฐานมาจากความเชื่อของผู้ก่อตั้งที่ว่า การพัฒนาจำเป็นต้องเสริมสร้างจากรากฐานแห่งความรู้ เพื่อให้การพัฒนาสามารถดำเนินไปได้อย่างมั่นคง ดังนั้น กิจกรรมหลักของมูลนิธิฯ จึงมุ่งเน้นที่การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยได้รับการพัฒนา ด้านการศึกษา รวมถึงการเรียนรู้ เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้นั้นเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านทักษะและความสามารถ อันจะส่งผลทำให้เกิดการพัฒนาในระดับประเทศต่อไป

การส่งเสริมการศึกษาในที่นี้นั้น มูลนิธิฯ พยายามก้าวเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสเป็นหลัก ด้วยเหตุผลที่ว่า สังคมทางการศึกษาของประเทศไทยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในต่างจังหวัดนั้น ยังคงเป็นสังคมที่ขาดแคลน นับตั้งแต่การขาดแคลนบุคลากรผู้ทำการสอน ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน หรือแม้กระทั่งเครื่องแบบนักเรียนและอาหารกลางวัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ในสังคมเมืองอย่างในเมืองหลวง จะถึงพร้อมด้วยประสิทธิภาพทางการศึกษาเสมอไป เพราะยังมีจุดด้อยให้เห็นอยู่ในบางพื้นที่อย่างที่เรานึกไม่ถึง

ด้วยเหตุแห่งความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองและชนบทนี้เอง มูลนิธิฯ จึงได้หาหนทางที่จะทำให้ช่องว่างแห่งโอกาสทางการศึกษานั้นแคบลง เพื่อให้ทั้งระบบการศึกษาของไทยในทุกจุดได้เดินเคียงคู่กันไป อันจะเป็นกลไกสำคัญที่พร้อมจะขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์

 • ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญาขึ้นในประเทศไทย ด้วยการยกระดับการศึกษาให้กับเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
 • จุดประกายให้สังคมหันมาให้ความสำคัญกับต้นทุนที่มีค่าในสังคม นั่นคือ "การศึกษา"

คณะกรรมการ

 • คุณแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานและผู้ก่อตั้ง
 • ศ.ดร.เธียรชัย ศรีวิจิตร กรรมการ
 • คุณกฤช กุลทรัพย์ไพศาล กรรมการ
 • คุณปฐม อินทโรดม กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิฯ
 • คุณชาญชัย บุณยสุรกุล กรรมการและเหรัญญิก
 • คุณโสจิพรรณ วัชโรบล กรรมการและเลขานุการ

แนวทางการดำเนินงาน

 • ดำเนินโครงการ "จัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้" พร้อมอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่ครบครัน เพื่อมอบให้กับโรงเรียนและชุมชน สำหรับใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้และใช้ประโยชน์ร่วมกัน
 • ดำเนินโครงการ "การ์ดนี้เพื่อน้อง" โดยเป็นการจัดแข่งขันประกวดวาดภาพสำหรับเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการ เพื่อเปิดโอกาสในการแสดงศักยภาพทางด้านศิลปะ
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา
  • กิจกรรมมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อการศึกษาแก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
  • กิจกรรมมอบหนังสือให้กับห้องสมุดของโรงเรียนและหน่วยงานของรัฐที่ขาดแคลน
  • กิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและความสามารถของเยาวชน ได้แก่ กิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬา รวมถึงดำเนินโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ โครงการจักรยานยืมเรียน เป็นต้น
 • อาคารส่งเสริมการเรียนรู้
 • โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง
 • การ์ดนี้เพื่อน้อง
 • โครงการจัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้
 • อาคารศูนย์การเรียนรู้
 • สร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้
 • อาคารศูนย์การเรียนรู้
 • โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง
 • โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง
 • โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง
 • โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง
 • โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง
 • แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ
 • ตอบแทนสู่สังคมไทย