การพัฒนา และบริหารจัดการฐานข้อมูล | ข้อมูลธุรกิจ และ การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

Business Decision Solution Provider

การพัฒนา และบริหารจัดการฐานข้อมูล

การยกระดับคุณภาพข้อมูลของคุณ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์สูงสุดจากการใช้ข้อมูล

enhance customer data

ความถูกต้อง และสมบูรณ์ในข้อมูลลูกค้านั้น เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถใช้ข้อมูลเพื่อนำมาซึ่งแนวโน้มในการทำรายได้ และกำไร จากการใช้ฐานข้อมูลลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย ที่มีคุณภาพด้วยการลดต้นทุนในการดำเนินงาน จากการกำจัดข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และการบันทึกข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกัน โดยทำการยกระดับข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลใหม่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะสะท้อนแง่มุมของลูกค้าในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการยกระดับข้อมูลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพอีกด้วย

Contact Business Decision Solution Provider Contact BOL   Business Decision Solution ProviderMore Info