การศึกษาวิจัยตลาด | การศึกษาวิจัยตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

การศึกษาวิจัยตลาด

AR Research จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 เพื่อรองรับความต้องการในการแสวงหาข้อมูลความรู้ ทั้งในเชิงสถิติ และเชิงคุณภาพที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการวางแผน การตัดสินใจด้านกลยุทธ์ การศึกษาวิจัยด้านการตลาด นโยบายของธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ เออาร์ รีเสิร์ชให้บริการด้านวิจัยตลาดและการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2563 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทำให้ผู้คนต้องหันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ทำให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนการให้บริการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล จึงทำให้เกิด Digital Disruption ในชื่อใหม่ว่า “ARDI”

ARDI ในส่วนของ D มาจากคำว่า Digital, Develop, Disrupt, Data และ Dream ส่วนของ I มาจากคำว่า Information, Intelligent, Intellectual Property, Internet และ Invisible เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของธุรกิจ และช่วยเหลือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูล หรือข่าวสารที่มีปริมาณมากมาพร้อมกับ Internet และการบริหารจัดการ CRM ของธุรกิจที่ใช้งาน Social Media เช่น Facebook, Line และ Twitter เป็นต้นทางบริษัทจึงพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินงาน ไปพร้อม ๆ กับกิจกรรมทางการตลอดออนไลน์ (Online Marketing) ได้สะดวกยิ่งขั้น ได้แก่

Marketing Research Contact AR Research   Marketing ResearchMore Info