ศูนย์ฝึกอบรมด้านไอที | การอบรม และ พัฒนาความรู้

arit

ศูนย์ฝึกอบรมด้านไอที

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด (ARIT) ธุรกิจการบริการด้านไอที การฝึกอบรม และทดสอบการใช้โปรแกรม มีจุดมุ่งหมายที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรด้านไอทีให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้นทั่วประเทศ โดยมีศูนย์ฝึกอบรมด้านไอทีขนาดใหญ่

IT Training Center

เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรเหล่านั้นให้ทันกับกระแสความต้องการบุคลากรที่มีความรู้และทักษะทางด้านไอทีที่นับวันจะเพิ่มสููงขึ้นโดยมีการให้บริการฝึกอบรมและประเมินผลทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญ ด้านไอที นอกจากนี้ เออาร์ไอทียังสร้างระบบการฝึกอบรมที่มีมาตรฐานซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านสามารถทดสอบความรู้ทั้งก่อน และหลังการฝึกอบรม โดยมีให้เลือกทั้งแบบมาตรฐานประเทศไทย และมาตรฐานสากล เพื่อให้หน่วยงานสามารถมั่นใจในประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่ เป็นระบบและมีประสิทธิผล

IT Training (License & Certificate) Contact ARIT   IT Training (License & Certificate)More Info