การอบรม และ พัฒนาความรู้

arit

ศูนย์ฝึกอบรมด้านไอที

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด (ARIT) ธุรกิจการบริการด้านไอที การฝึกอบรม และทดสอบการใช้โปรแกรม มีจุดมุ่งหมายที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรด้านไอทีให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้นทั่วประเทศ โดยมีศูนย์ฝึกอบรมด้านไอทีขนาดใหญ่

IT Training Center

ศูนย์ฝึกอบรมด้านไอทีศูนย์ฝึกอบรมด้านไอที

ศูนย์สอบ และรับรองความรู้ด้านไอที

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด (ARIT) ให้บริการด้านไอทีแบบครบวงจร และบริการให้เช่าห้องฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรด้านไอทีให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้นทั่วประเทศ โดยจัดตั้งศูนย์สอบและรับรองความรู้ด้านไอทีครบวงจร

ACA Certificate

IC3 Certificate

Massaction Certificate

MTA Certificate

MOS

ศูนย์สอบ และรับรองความรู้ด้านไอทีศูนย์สอบ และรับรองความรู้ด้านไอที