การสำรวจภาพลักษณ์ตราสินค้า | การศึกษาวิจัยตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

  
การสำรวจภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image Survey)

การที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งนั้นจะขายสินค้าหรือบริการให้ได้มากขึ้นจำเป็นที่จะต้องทำให้ภาพลักษณ์ตราสินค้า(Brand) นั้นเป็นที่รู้จักในวงกว้างและดูน่าเชื่อถือ เพราะฉะนั้นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ของตราสินค้า(Brand Image)ที่แข็งแกร่งไม่เพียงแต่ช่วยให้ชนะใจลูกค้าใหม่เท่านั้น แต่ยังช่วยรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่ของพวกเขาได้อีกด้วย ดังนั้นการสำรวจความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า นอกจากจะช่วยให้ทราบถึงจุดยืนหรือตำแหน่งในตลาดแล้ว (Brand Positioning) ยังช่วยให้องค์กรทราบถึงข้อบกพร่อง และสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขอีกด้วย

การออกแบบงานวิจัย
เทคนิควิธีวิจัยที่ใช้ :
ใช้การวิจัยเชิงปริมาณกับกลุ่มตัวอย่างจำนวนมาก ซึ่งสามารถใช้อธิบายได้ตามสถิติ รวมทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อทราบความคิดเห็นเชิงลึกในประเด็นต่าง ๆ ต่อภาพลักษณ์องค์กร

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล:

คุณค่าที่ได้รับ :
Marketing Research Contact AR Research   Marketing ResearchMore Info