บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด | Advanced Research Group

กลุ่มเออาร์ - ผู้ให้บริการข้อมูล ความรู้ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร

บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด และบริษัทในเครือ หรือ "กลุ่มเออาร์" เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของไทย ที่ให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ (Knowledge) รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย และครบวงจร เพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากร หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ตลอดจนการวิเคราะห์ และบริหารฐานข้อมูลอันทรงคุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

Songkran
ดาวน์โหลด AR Company Profile