การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ทางการตลาด | การศึกษาวิจัยตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

         การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ทางการตลาด(Market and Product Positioning)


      ปัจจุบันการแข่งขันกันในการขายสินค้าชนิดเดียวกันมีการแข่งขันที่สูงมาก แต่คุณภาพของสินค้าก็มีคุณภาพใกล้เคียงกันแต่ละองค์กรจึงพยายามจัดวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้มีความแตกต่างและโดดเด่นกว่าคู่แข่งเพื่อที่จะเพิ่มยอดขาย เป็นที่จดจำของตลาด และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ๆ ให้แก่องค์กรของตัวเอง

การออกแบบงานวิจัย

เทคนิควิธีวิจัยที่ใช้:

ใช้การวิจัยเชิงปริมาณกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้สามารถอธิบายได้ตามหลักสถิติโดยการวิเคราะห์ข้อมูล  และการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างแท้จริง

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face to Face Interview) การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Telephone Interview) โดยพนักงานผู้สัมภาษณ์ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ หรือการสำรวจออนไลน์ (Online Survey) ในการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ บริษัทสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้จากการสนทนากลุ่ม (Focus group) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) อภิปรายกลุ่ม (Discussion Group) ตามความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของแต่ละงานวิจัย

คุณค่าที่ได้รับ :

สินค้ามีภาพลักษณ์โดดเด่นเหนือคู่แข่ง
ผลิตภัณฑ์เป็นที่จดจำในตลาด
เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ๆ
เพิ่มยอดขายและผลประกอบการเพิ่มมากขึ้น

Marketing Research Contact AR Research   Marketing ResearchMore Info