บริการให้คำปรึกษาด้านระบบบัญชี

Accounting Consultant

บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร

บริษัท เอ.อาร์. แอ็คเคานติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ARAC) เป็นสำนักงานบัญชีที่ผ่านการตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพ สำนักงานบัญชี ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยให้บริการที่ปรึกษาทางภาษีอากร และวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านบัญชี การเงิน และการบริหารให้แก่ธุรกิจและองค์กร

บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร

บริการให้คำปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากรบริการให้คำปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร

บริการวางระบบงาน และบัญชี

การมีระบบบัญชีและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ช่วยให้กิจการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้น ต้องมีหลักฐานที่สามารถยืนยันถึงที่มาที่ไป ซึ่งจะทำให้โอกาสที่จะเกิดการทุจริตสามารถทำได้ยากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลทางบัญชีก็ยังสามารถนำมาวิเคราะห์หาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น หาจุดบกพร่อง จุดอ่อน และจุดรั่วไหลได้ ซึ่งจะเป็นสัญญาณเตือนภัยให้กิจการ ได้วางแผน เตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

การวางระบบบริหารงานเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการนำไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นระบบ ชัดเจน ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ตามหลักการควบคุมภายใน โดยระบบการบริหารงานจะประกอบด้วย

บริการวางระบบงาน และบัญชี

บริการวางระบบงาน และบัญชีบริการวางระบบงาน และบัญชี