สารจากประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด

Message From The Chairman

Jack Min Intanate / แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ
ประธาน / Chairman

Jack Min Intanate / แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ

สังคมที่สลับซับซ้อนขึ้น ผนวกกับวิทยาการอันทันสมัยที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ได้ผลักดันให้องค์ประกอบ และกลไกของการแข่งขันเปลี่ยนแปลงไป การเติบโตของโลกดิจิตอล หรือโลกอินเทอร์เน็ตได้ทำให้ ข้อจำกัดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดในเรื่องของเวลา สถานที่ บุคลากร เงินทุน และอีกหลายปัจจัย กลายเป็นเรื่องของอดีต การแข่งขันในโลกยุคปัจจุบัน จึงเป็นการแข่งขันที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ให้ดี และเร็วยิ่งขึ้น เป็นเศรษฐกิจแห่งนวัตกรรม

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิตอลนี้ จะยิ่งเห็นความสำคัญของข้อมูล ข่าวสาร การบริหาร และจัดการฐานข้อมูลให้ทันสมัย ตลอดจนความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ให้สามารถสร้างเป็นความรู้ ความเข้าใจ ต่อกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม และมีความเข้าใจในกลไกของสภาพแวดล้อมและตลาด ซึ่งสามารถเสริมสร้างศักยภาพ ตลอดจนพัฒนาคุณค่าทางเศรษฐกิจ และสังคมให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่องไปได้อย่างไม่สิ้นสุด

กลุ่มเออาร์ ได้รับการก่อตั้งมาด้วยปณิธานในการสร้างสรรค์ข้อมูล ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ รูปแบบการให้บริการของเออาร์ ได้มีการปรับปรุงให้ทันยุคทันสมัย เพื่อให้กลุ่มลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูล และความรู้ได้อย่างทั่วถึง นำไปเสริมสร้างให้เกิดภูมิปัญญาในระดับต่าง ๆ ที่จะสั่งสมและพัฒนาเป็นภูมิปัญญาแห่งชาติ ซึ่งคนไทยต้องร่วมกันสร้างเพื่อนำพาให้ประเทศของเราไม่ล้าหลังในเวทีโลก

ด้วยความเชื่อมั่นว่าอนาคตที่ดี มาจากฐานแห่งความรู้ที่ดี กลุ่มเออาร์ จะมุ่งมั่นและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ในการเพิ่มคุณค่าให้กับข้อมูลที่มีความสำคัญ เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูล และความรู้ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องต่อไป