การพัฒนาซอฟต์แวร์ และ แอพพลิเคชั่น

Software Delvelopment Center

การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน

AR Soft ได้พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโซลูชันและบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า ภายใต้การบริหารโครงการต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพตรงเป้าหมาย ด้วยความพร้อมของทีมงานที่มีศักยภาพ มีความชำนาญเฉพาะทาง เข้าใจทั้งด้านธุรกิจและเทคนิค สามารถออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์บนระบบปฏิบัติการที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เช่น Windows, UNIX, LINUX โดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ เช่น MS-SQL, Oracle อีกทั้งพัฒนาซอฟต์แวร์บนแพลตฟอร์ม Java และ .NET ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันได้ขยายครอบคลุมไปในกลุ่มเทคโนโลยี Mobile เช่น iPad, iPhone, Android เป็นต้น

Software Application Development

การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น

การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น

AR Soft เราเป็นผู้นำในการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโซลูชันและบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า ภายใต้การบริหารโครงการต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพตรงเป้าหมาย

Software Application Development

การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น