การศึกษาวิจัยตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

การศึกษาวิจัยตลาด

AR Research จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 เพื่อรองรับความต้องการในการแสวงหาข้อมูลความรู้ ทั้งในเชิงสถิติ และเชิงคุณภาพที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการวางแผน การตัดสินใจด้านกลยุทธ์ การศึกษาวิจัยด้านการตลาด นโยบายของธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ เออาร์ รีเสิร์ชให้บริการด้านวิจัยตลาดและการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2563 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทำให้ผู้คนต้องหันมาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ทำให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนการให้บริการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล จึงทำให้เกิด Digital Disruption ในชื่อใหม่ว่า “ARDI”

ARDI ในส่วนของ D มาจากคำว่า Digital, Develop, Disrupt, Data และ Dream ส่วนของ I มาจากคำว่า Information, Intelligent, Intellectual Property, Internet และ Invisible เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของธุรกิจ และช่วยเหลือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูล หรือข่าวสารที่มีปริมาณมากมาพร้อมกับ Internet และการบริหารจัดการ CRM ของธุรกิจที่ใช้งาน Social Media เช่น Facebook, Line และ Twitter เป็นต้นทางบริษัทจึงพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินงาน ไปพร้อม ๆ กับกิจกรรมทางการตลอดออนไลน์ (Online Marketing) ได้สะดวกยิ่งขั้น ได้แก่

การศึกษาวิจัยตลาดการศึกษาวิจัยตลาด

WEWYN : Website Builder


เว็บไซต์สำเร็จรูป

Wewyn (วีวิน) เป็นเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่คุณสามารถปรับแต่ง หรือเปลี่ยนแปลงเองได้ง่าย ๆ ด้วยการคลิก ลาก และวาง ไม่ว่าจะเริ่มจากศูนย์ หรือมีทักษะในการสร้างเว็บอยู่แล้วก็ตาม อีกทั้ง Wewyn ยังบริการจัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูปโดยทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์ พร้อมโฆษณาด้านการตลาดอย่างครบวงจร

สนใจทำเว็บไซต์


เว็บไซต์สำเร็จรูป
เว็บไซต์สำเร็จรูปเว็บไซต์สำเร็จรูป

TOSKHAN / TOSGUN : Social Listening/ Social Monitoring

ด้วยเครื่องมือรับฟังและติดตามลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening Tool) เพียงป้อนคำหลักหรือแฮชแท็ก TOSKHAN / TOSGUN จะรวบรวมโพสต์ที่ผู้คนกล่าวถึงบนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับคุณทุกวัน ช่วยให้คุณมีส่วนร่วม, ติดตามและรับฟังสิ่งที่ผู้คนพูดถึงธุรกิจของคุณ พร้อมทั้งค้นหาโอกาสในการขายใหม่ ๆ

การวิจัยรายอุตสาหกรรม และสำรวจผู้ประกอบการ SMEsการวิจัยรายอุตสาหกรรม และสำรวจผู้ประกอบการ SMEs

บริการบริหารศูนย์คอนแทคเซ็นเตอร์

Aconnect เป็นผู้นำในการให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management Service, CRMS) ผ่านระบบ Multimedia Contact Center ที่ครบวงจร ทั้งการสื่อสารที่ใช้เสียงผ่านโทรศัพท์, SMS, MMS, Web Chat, Social Media หรือโทรสารเป็นสื่อในการให้บริการ พร้อมระบบการจัดเก็บ วิเคราะห์ฐานข้อมูล การจัดทำรายงานที่รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมบุคลากรที่มีคุณภาพ ผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง เพื่อการให้บริการที่ได้มาตรฐาน สนับสนุนให้ธุรกิจหรือองค์กรต่าง ๆ สามารถบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจด้านธุรกิจ และการตลาด

Call Center Service

bureau

บริการบริหารศูนย์คอนแทคเซ็นเตอร์บริการบริหารศูนย์คอนแทคเซ็นเตอร์

จัดหา และวางระบบ CRM ครบวงจร

Aconnect เป็นผู้นำในการให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management Service, CRMS) ผ่านระบบ Multimedia Contact Center ที่ครบวงจร ทั้งการสื่อสารที่ใช้เสียงผ่านโทรศัพท์, SMS, MMS, Web Chat, Social Media หรือโทรสารเป็นสื่อในการให้บริการ พร้อมระบบการจัดเก็บ วิเคราะห์ฐานข้อมูล การจัดทำรายงานที่รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมบุคลากรที่มีคุณภาพ ผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง เพื่อการให้บริการที่ได้มาตรฐาน สนับสนุนให้ธุรกิจหรือองค์กรต่าง ๆ สามารถบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจด้านธุรกิจ และการตลาด

Call Center Service

bureau

จัดหา และวางระบบ CRM ครบวงจรจัดหา และวางระบบ CRM ครบวงจร