การศึกษาวิจัยตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

การศึกษาวิจัยตลาด

AR Research จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 เพื่อรองรับความต้องการในการแสวงหาข้อมูลความรู้ ทั้งในเชิงสถิติ และเชิงคุณภาพที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการวางแผน การตัดสินใจด้านกลยุทธ์ การศึกษาวิจัยด้านการตลาด นโยบายของธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ

การศึกษาวิจัยตลาดการศึกษาวิจัยตลาด

การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

AR Research จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 เพื่อรองรับความต้องการในการแสวงหาข้อมูลความรู้ ทั้งในเชิงสถิติ และเชิงคุณภาพที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการวางแผน การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การตัดสินใจด้านกลยุทธ์ นโยบาย ของธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ

การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

การวิจัยรายอุตสาหกรรม และสำรวจผู้ประกอบการ SMEs

AR Research จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 เพื่อรองรับความต้องการในการแสวงหาข้อมูลความรู้ ทั้งในเชิงสถิติ และเชิงคุณภาพที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการวางแผน วิจัยอุตสาหกรรม การตัดสินใจด้านกลยุทธ์ นโยบาย ของธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ

การวิจัยรายอุตสาหกรรม และสำรวจผู้ประกอบการ SMEsการวิจัยรายอุตสาหกรรม และสำรวจผู้ประกอบการ SMEs

บริการบริหารศูนย์คอนแทคเซ็นเตอร์

Aconnect เป็นผู้นำในการให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management Service, CRMS) ผ่านระบบ Multimedia Contact Center ที่ครบวงจร ทั้งการสื่อสารที่ใช้เสียงผ่านโทรศัพท์, SMS, MMS, Web Chat, Social Media หรือโทรสารเป็นสื่อในการให้บริการ พร้อมระบบการจัดเก็บ วิเคราะห์ฐานข้อมูล การจัดทำรายงานที่รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมบุคลากรที่มีคุณภาพ ผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง เพื่อการให้บริการที่ได้มาตรฐาน สนับสนุนให้ธุรกิจหรือองค์กรต่าง ๆ สามารถบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจด้านธุรกิจ และการตลาด

Call Center Service

bureau

บริการบริหารศูนย์คอนแทคเซ็นเตอร์บริการบริหารศูนย์คอนแทคเซ็นเตอร์

จัดหา และวางระบบ CRM ครบวงจร

Aconnect เป็นผู้นำในการให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management Service, CRMS) ผ่านระบบ Multimedia Contact Center ที่ครบวงจร ทั้งการสื่อสารที่ใช้เสียงผ่านโทรศัพท์, SMS, MMS, Web Chat, Social Media หรือโทรสารเป็นสื่อในการให้บริการ พร้อมระบบการจัดเก็บ วิเคราะห์ฐานข้อมูล การจัดทำรายงานที่รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมบุคลากรที่มีคุณภาพ ผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง เพื่อการให้บริการที่ได้มาตรฐาน สนับสนุนให้ธุรกิจหรือองค์กรต่าง ๆ สามารถบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจด้านธุรกิจ และการตลาด

Call Center Service

bureau

จัดหา และวางระบบ CRM ครบวงจรจัดหา และวางระบบ CRM ครบวงจร