การสำรวจภาพลักษณ์ตราสินค้า | การศึกษาวิจัยตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

การศึกษาวิจัยตลาด

AR Research จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 เพื่อรองรับความต้องการในการแสวงหาข้อมูลความรู้ ทั้งในเชิงสถิติ และเชิงคุณภาพที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการวางแผน การตัดสินใจด้านกลยุทธ์ การศึกษาวิจัยด้านการตลาด นโยบายของธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ

Marketing Research Contact AR Research   Marketing ResearchMore Info