การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า | การศึกษาวิจัยตลาด และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

AR Research จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2530 เพื่อรองรับความต้องการในการแสวงหาข้อมูลความรู้ ทั้งในเชิงสถิติ และเชิงคุณภาพที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการวางแผน การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การตัดสินใจด้านกลยุทธ์ นโยบาย ของธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ

Marketing Research Contact AR Research   Marketing ResearchMore Info