คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

วิธีจัดการบัญชีโซเชียลมีเดียหลายบัญชีในธุรกิจ

วิธีจัดการบัญชีโซเชียลมีเดียหลายบัญชีในธุรกิจ

25-03-2021

             คุณคิดว่า มันเหนื่อยมากแค่ไหนในการจัดการบัญชี Social Media หลายบัญชีเป็นประจำทุก ๆ วัน แต่หากคุณมีโซลูชันหรือวิธีที่ครอบคลุมบัญชีโซเชียลทั้งหมดจะทำให้การทำงานของคุณง่ายมากขึ้นกว่าไหม?

            โซลูชันและวิธีเหล่านี้ไม่ใช่ความลับเพราะเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น เราก็จะได้พบเห็นโซลูชันหรือเครื่องมือใหม่ ๆ ที่ทำให้คุณสามารถทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพนักงานที่ต้องจัดการหลายบัญชีตามผลิตภัณฑ์ บริการและสาขาต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งแพลตฟอร์มเดียวกันและแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน หรือบางบัญชีอาจใช้สำหรับการขายโดยเฉพาะในขณะที่บัญชีอื่น ๆ ใช้สำหรับการบริการลูกค้าหรือการตลาดออนไลน์ ดังนั้นค้นหาโซลูชันและวิธีที่สามารถจัดการบัญชีโซเชียลมีเดียหลาย ๆ บัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิธีในการจัดการบัญชีโซเชียลมีเดีย

สร้าง Document หรือเอกสาร เพื่อทำกลยุทธ์เกี่ยวกับ Social Media ที่มีอยู่

            หากคุณมีพนักงานที่ทำงานโดยดูแลหลายบัญชีอาจเป็นเรื่องยากที่จะควบคุม ฉะนั้นสิ่งที่พนักงานจะทำได้ในเบื้องต้นนั่นก็การสร้างเอกสารขึ้นมาว่าขั้นตอนการดูแลและสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำ เพื่อให้พนักงานและคนอื่น ๆ สามารถปฏิบัติตามได้ตลอดเวลา

            แม้ว่าทุกบัญชีจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน แต่กลยุทธ์ที่บันทึกไว้จะช่วยให้ทุกคนไม่พลาดและไม่หลงไปจากสิ่งที่ต้องทำ

ใช้เครื่องมือแจ้งเตือน

            สร้างแจ้งเตือนในปฏิทินที่บอกทิศทางและทำให้แน่ใจว่าคุณสามารถติดตามและจัดการบัญชี Social Media ของคุณได้ ซึ่งเราสามารถทำได้ผ่านซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ได้ที่คุณสามารถหาได้ง่าย ๆ หรือแม้กระทั่งการแชร์เอกสารง่าย ๆ กับทีม

            รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวสำหรับการจัดการโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ยังช่วยในการระบุช่องว่างหรือโอกาสที่พลาดไปในกำหนดการโพสต์ของคุณได้อีกด้วย

ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโซเชียลมีเดีย

            ขั้นตอนอื่น ๆ อาจใช้เวลามากเกินไปในการคัดลอกและวางเนื้อหาเดียวกันลงในหลายบัญชีบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดคือการลงทุนในโซลูชันหรือเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดีย เช่น Armshare ที่จะช่วยคุณจัดการการเผยแพร่และการมีส่วนร่วมทั้งหมดในที่เดียว โปรแกรมเหล่านี้สามารถช่วยคุณดูเนื้อหาทั้งในแชท และในความคิดเห็นของบัญชีต่าง ๆ บนได้พร้อมกัน

            Armshare  เครื่่องมืือดิิจิิทััลสำหรัับการบริิหารลูกค้าสััมพัันธ์บนโซเชีียลมีีเดีีย ไม่ว่าจะเป็นการสอดส่อง และแจ้งเตือน เมื่อมีลูกค้าโพสต์ข้อความ การตอบกลับการแบ่งหน้าที่ และประเมินผลบุคลากรที่่ได้รับมอบหมายในการสื่่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางโซเชีียลมีีเดีียต่าง ๆ ตลอดจนช่วยให้การสนับสนุนลูกค้าเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back