คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

SWOT คืออะไร ??

SWOT คืออะไร ??

11-01-2017

   “SWOT” มาจากตัวอักษรย่อของคำ 4 คำคือ Strengths (จุดแข็ง), Weaknesses (จุดอ่อน), Opportunities (โอกาส), Threats (อุปสรรค) SWOT คือ เทคนิคการวิเคราะห์ทางการตลาดของบริษัทตัวเองเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการตลาด SWOT ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายครั้งแรกที่มหาวิทยาลัย Harvard ในสหรัฐอเมริกาในทศวรรษที่ 1960

เมื่อผู้บริหารบริษัทนำเทคนิค SWOT มาประยุกต์ใช้เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพให้กับบริษัท SWOT ได้แสดงผลทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทเพิ่มขึ้นจึงมีการนำ SWOT มาใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายธุรกิจจนแพร่หลายไปทั่วโลก
            อีกเหตุผลหนึ่งที่ SWOT ได้รับความนิยมไปทั่วโลก และยังนิยมมาจนถึงทุกวันนี้คือ SWOT นั้นสามารถประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจทุกประเภท แม้กระทั่งทุกวันนี้ในยุคที่ทุกอย่างถูกนำเข้าสู่ระบบออนไลน์ SWOT ก็สามารถนำมาใช้ได้กับธุรกิจออนไลน์ได้ รวมถึงมีบรรดาผู้ผลิต Software ผลิต Application ออกมาเพื่อช่วยให้การใช้งานเทคนิค SWOT ทำได้ง่ายมากขึ้น

ความหมายของตัวอักษร SWOT

 

Swot-Strengths-Weaknesses
 

1. Strengths จุดแข็ง
วิเคราะห์จุดแข็งของบริษัท หรือคุณสมบัติที่ดีขององค์กร หรือสิ่งที่องค์กรทำได้ดีเหนือคู่แข่ง
เพื่อนำมาใช้เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ
2. Weaknesses จุดอ่อน

วิเคราะห์ข้อด้อยในทุกแผนกตามความเป็นจริงหรือคุณสมบัติที่ไม่ดีขององค์กร และสิ่งที่องค์กรทำได้ไม่ดีเมื่อเทียบกับคู่แข่ง เพื่อนำมาลบจุดด้อยและทำให้องค์ดีขึ้นกว่าเดิม

Swot-Opportunities-Threats
 

3. Opportunities โอกาส
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ทำให้บริษัทได้เปรียบ และเอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานขององค์กร เช่น สถานการณ์เศรษฐกิจ สถานการณ์การเมือง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค และการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบ เป็นต้นโดยรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์จากข้อมูเชิงลึก ข่าวสาร ผ่านสื่อต่าง ๆ

โอกาสมีความสำคัญต่อองค์กร เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้องค์กรเติบโตและประสบความสำเร็จ องค์กรควรแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ


4. Threats อุปสรรค
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กรที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน ทำให้ธุรกิจดำเนินงานได้ไม่สะดวก อุปสรรคมีความสำคัญต่อองค์กร องค์กรควรวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกอย่างรอบคอบ เพื่อระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และวางแผนกลยุทธ์ในการรับมือกับอุปสรรคนั้น

 

>> วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจสามารถนำมาใช้ได้เมื่อไร?​
ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาไทย
บริการข้อมูลธุรกิจ,ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,การพัฒนา และบริหารจัดการฐานข้อมูล,การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,ประเมินความเสี่ยงการทำธุรกิจระหว่างประเทศ,การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ
business information services,credit risk management solution,database building & management solution,Business Information & Credit Risk Management
ข้อมูลที่มา หนังสือ Bussiness Plus
-------------------------------------
AR GROUP : ตอบแทนสู่สังคมไทย

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back