คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

วิธีการสำรวจ (Survey Method) คืออะไร?

วิธีการสำรวจ (Survey Method) คืออะไร?

20-09-2018

          สาระสำคัญของวิธีการสำรวจ (Survey Method) สามารถอธิบายได้สั้น ๆ ว่า “การสำรวจเป็นการซักถามบุคคลเกี่ยวกับหัวข้อเดียว หรือหลาย ๆ หัวข้อ แล้วนำคำตอบของพวกเขามาอธิบายและสรุปผล” ส่วนทางธุรกิจ วิธีการสำรวจด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นถูกนำมาใช้ เพื่อทดสอบแนวคิด, ทดสอบทัศนคติของผู้คน, สร้างระดับความพึงพอใจของลูกค้า, ทำการวิจัย และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ซึ่งวิธีการสำรวจสามารถใช้ได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เนื่องจากเราใช้วิธีการสำรวจ โดยมีจุดมุ่งหมาย 2 ประการด้วยกัน

  1. อธิบายถึงลักษณะบางอย่าง หรือลักษณะเฉพาะของประชากร
  2. ทดสอบสมมติฐานลักษณะของความสัมพันธ์ในประชากร

            วิธีการสำรวจ (Survey Method) สามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภทด้วยกันได้แก่

  • วิธีการสำรวจทางอีเมล (Mail survey) คือแบบสำรวจที่เขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยตนเอง และส่งผ่านทางอีเมล (E-mail)
  • วิธีการสำรวจทางโทรศัพท์ (Telephone survey) คือแบบสำรวจที่ดำเนินการ โดยทางโทรศัพท์ ซึ่งมีการอ่านคำถามให้กับผู้ตอบแบบสอบถาม
  • วิธีการสำรวจด้วยการสัมภาษณ์จากผู้ให้คำตอบโดยตรง (Personal interview) คือการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว ผู้ถามกับผู้ตอบแบบสอบถามจะเห็นหน้ากันและกัน
  • วิธีการสำรวจออนไลน์ (Online Survey) วิธีการสำรวจผ่านแพลตฟอร์มบนโลกออนไลน์

            อีกทางเลือกหนึ่งจากมุมมองของการปฏิบัติจริง รูปแบบการสำรวจที่นิยมนำไปใช้มากที่สุดประกอบด้วย แบบสอบถาม (Questionnaire) และการสัมภาษณ์ (Interview) ซึ่งมันก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน อาทิเช่น แบบสอบถามจะถูกใช้เมื่อเราต้องการข้อมูลขนาดใหญ่ในระยะเวลาสั้น ๆ ดังนั้นผู้ตอบแบบสอบถามไม่ต้องเปิดเผยชื่อก็ได้ ซึ่งทำให้เราได้รับข้อมูลเร็วขึ้น ในขณะเดียวกันการสัมภาษณ์อาจต้องใช้เวลานานในการจัดเตรียม สัมภาษณ์ และเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น แต่วิธีนี้ก็ทำให้เราได้รับข้อมูลตามที่เราต้องการมากกว่า เป็นต้น

            ดังนั้นการเลือกวิธีการทำสำรวจ ผู้ทำการสำรวจจะต้องดูบริบทของวัตถุประสงค์ด้วยว่า วิธีใดที่จะสามารถให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของเรามากที่สุด หากคุณไม่ต้องการข้อมูลเชิงลึกคุณสามารถใช้แบบสอบถามได้ แต่ถ้าคุณต้องการข้อมูลเชิงลึกคุณอาจต้องใช้วิธีการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำไปวิเคราะห์ และสรุปได้จริงตามสมมติฐาน

           

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย :
วิจัย ,ตลาด ,วิจัยตลาด ,แบบสอบถาม ,การวิจัย ,เก็บข้อมูล, การสำรวจ
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
Marketing ResearchData Collectionresearch questionthailand income tax calculatorquestionnaire

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back