News & Events

Back

AI คืออะไร : ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถลอกเลียนแบบมนุษย์

04-12-2017 First Section / สังคม โพสทูเดย์

AI คืออะไร : ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถลอกเลียนแบบมนุษย์

       ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มักถูกกำหนดให้เป็นวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เป็นการทำสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องใช้สติปัญญาจากการกระทำโดยมนุษย์ AI คือการจำลองกระบวนการลอกเลียนแบบมนุษย์ โดยใช้โปรแกรม หรือกลไกของเครื่อง และระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะรวมถึงการเรียนรู้ (การได้มาซึ่งข้อมูล และหลักเกณฑ์ในการใช้ข้อมูลต่าง ๆ) ความเป็นเหตุเป็นผล (ใช้เพื่อให้ได้ข้อสรุปคร่าวๆ หรือข้อสรุปที่แน่นอน) และ Self-Correction (เป็นการแก้ไขต้นเอง) ด้วยเหตุนี้จึงทำให้  AI ประสบความสำเร็จอย่างมากได้อย่างง่าย

       พฤติกรรมของมนุษย์ เป็นพฤติกรรมที่ชาญฉลาด และค่อนข้างซับซ้อน ความคิดหลักในด้านจิตวิทยานับถือปัญญาของมนุษย์ ซึ่งไม่ได้เป็นความสามารถเดี่ยว ๆ หรือกระบวนการทางความรู้ความเข้าใจเพียงอย่างเดียว แต่เป็นองค์ประกอบที่แยกส่วนออกไปต่างหากอีก ทำให้การวิจัยใน AI มุ่งเน้นไปที่ส่วนต่าง ๆ ทั้งการเรียนรู้ การให้เหตุผล การแก้ปัญหา การรับรู้ และความเข้าใจในภาษา เพื่อให้มีความครอบคลุมในทุก ๆ ส่วนของพฤติกรรมมนุษย์

       AI ได้รับการประกาศเกียรติคุณจาก John McCarthy นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวอเมริกันในปี พ. ศ. 2499 ในงานประชุม The Dartmouth Conference เป็นเทคโนโลยีที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่กระบวนการอัตโนมัติของหุ่นยนต์ไปจนถึงหุ่นยนต์ที่แท้จริง ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากข้อมูลขนาดใหญ่ หรือการเพิ่มความเร็ว ขนาด และความหลากหลายของข้อมูลในธุรกิจที่กำลังรวบรวมอยู่นั้น  AI จะสามารถช่วยดำเนินการต่าง ๆ ได้ เช่นการระบุรูปแบบในข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ามนุษย์ทำให้ธุรกิจสามารถเข้าใจข้อมูลของตนได้มากขึ้น เป็นต้น

       โดยในปัจจุบันความสามารถของ AI สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานของมนุษย์ ทั้งลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์, เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของมนุษย์, สร้างงานด้านศิลปะ, คิดคำนวณ และอื่น ๆ ที่ในอนาคตอาจเข้ามาทำลายตลาดแรงงานของมนุษย์ได้

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back