News & Events

Back

การเป็นตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

30-01-2017 First Section / สังคม -

การเป็นตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

   ตามที่กรมสรรพากรได้ประชาสัมพันธ์ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น
ที่ประสงค์จะเป็นตัวแทนในการรับบริจาคเงินหรือสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก
เหตุการณ์อุทกภัยทางภาคใต้ต้องมาขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากร นั้น
กรมสรรพากรขอชี้แจงว่า ส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ที่ประสงค์
จะเป็นตัวแทนรับบริจาคดังกล่าว จะต้องดำเนินการในลักษณะเป็นสื่อกลางรับบริจาคเงิน ทรัพย์สินหรือสินค้า
เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเปิดเผย และต้องขึ้นทะเบียนแจ้งชื่อกับกรมสรรพากร โดยใช้แบบ
“คำขอแจ้งเป็นตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่น ที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป” ยื่นต่ออธิบดีกรมสรรพากร (ผ่านผู้อำนวยการสำนัก
มาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี หรือสรรพากรพื้นที่) ทุกครั้งก่อนการรับบริจาคหรือภายหลังรับบริจาค
โดยต้องแจ้งในระหว่างการเกิดเหตุอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่น หรือแจ้งภายในหนึ่งเดือน
นับถัดจากวันที่เหตุอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นนั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว สำหรับนิติบุคคลที่ได้เคย
ขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนรับบริจาคจากเหตุการณ์อุทกภัยหรือภัยธรรมชาติอื่นก่อนหน้านี้ยังต้องยื่นคำขอเพื่อขึ้น
ทะเบียนเป็นตัวแทนรับบริจาคกับกรมสรรพากรในครั้งนี้ด้วย
สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส านักงานสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่และ
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร.1161 หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 527)
พ.ศ.2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษี
เงินได้ และภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับเงินได้ ทรัพย์สิน หรือสินค้าที่บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย
อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่น ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป โดยมีบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เป็นตัวแทนรับเงิน ทรัพย์สิน หรือสินค้าที่บริจาค เพื่อนำไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยนั้น ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2554

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back