News & Events

Back

ประกาศถึงร้านค้าออนไลน์ ขายของต้องแสดงรายละเอียดและราคาอย่างชัดเจน

25-09-2020 - มติชน

ประกาศถึงร้านค้าออนไลน์ ขายของต้องแสดงรายละเอียดและราคาอย่างชัดเจน

  • ร้านค้าออนไลน์ ต้องแสดงรายละเอียดและราคาของสินค้าให้ครบถ้วนจริงหรือไม่?

      เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2563 เรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ มีใจความว่า

       ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 102 พ.ศ. 2562 เรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการเปรียบเทียบราคาหรือค่าบริการก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ไปแล้วนั้น

        โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้พิจารณาทบทวนมาตรการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์แล้ว เห็นควรคงมาตรการแสดงราคาและรายละเอียดดังกล่าวต่อไป  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

         ร้านค้าออนไลน์ หรือผู้ประกอบธุรกิจ ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าหรือบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ต้องแสดงราคาจำหน่าย และค่าบริการ รวมถึงประเภท, ชนิด, ลักษณะ, ขนาด, น้ำหนักและรายละเอียดของสินค้าหรือบริการให้ชัดเจนและครบถ้วน ทำให้ผู้บริโภคสามารถอ่านได้โดยง่าย ไม่ว่าจะเขียน พิมพ์หรือเผยแพร่ในลักษณะใดก็ตามบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์ของร้านค้าออนไลน์นั้น ๆ

         นอกจากนี้การแสดงราคา เพื่อจำหน่ายสินค้าหรือค่าบริการให้แสดงเป็นราคาต่อหน่วย และไม่ว่าราคาหรือค่าบริการนั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ตาม แต่ต้องมีตัวเลขอารบิกอยู่ด้วย ในส่วนของข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจำหน่ายหรือค่าบริการต้องเป็นภาษาไทย และมีภาษาอื่นด้วยก็ได้ สรุปก็คือ

  • ร้านค้าออนไลน์จะต้องใส่รายละเอียดสินค้าเป็นภาษาไทยด้วย แม้ว่าจะมีภาษาอื่น ๆ ควบคู่กันไป
  • รายละเอียดของสินค้าจะต้องบอกประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด หรือน้ำหนักให้ชัดเจน
  • ราคาของสินค้าและบริการจะต้องมีเลขอารบิกให้เห็นราคาชัดเจน
  • หากมีการเก็บค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากราคาสินค้าให้เขียนแสดงค่าใช้จ่ายไว้ชัดเจน ครบถ้วน
  • การจำแนกสินค้าปลีกหรือค่าบริการ ต้องแสดงให้ตรงกับราคาที่จำหน่ายหรือค่าบริการที่ให้บริการ

แต่ประกาศฉบับนี้ ไม่ได้ใช้บังคับกับกรณีที่ร้านค้าออนไลน์จำหน่ายหรือให้บริการแก่ผู้ซื้อต่ำกว่าราคาจำหน่าย หรือค่าบริการ

 

อ้างอิงจาก : มติชน 

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back