News & Events

Back

จดทะเบียนบริษัทใหม่แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อไป?

12-12-2018 ธุรกิจ -

จดทะเบียนบริษัทใหม่แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อไป?

          การสร้างธุรกิจขึ้นมาหนึ่งธุรกิจ ไม่ใช่อยู่ ๆ อย่างสร้างก็สร้างขึ้นมาได้ทันที เนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายในการรองรับการทำธุรกิจอยู่มากมาย ดังนั้นหากใครก็ตามจะสร้างธุรกิจต้องดำเนินการจดทะเบียนบริษัทก่อน ถึงจะดำเนินธุรกิจในขั้นตอนอื่น ๆ ได้

          แต่ยังมีหลายคนสงสัย โดยเฉพาะผู้เริ่มต้นธุรกิจที่ยังไม่มีประสบการณ์ และยังจับทางในการทำธุรกิจไม่ถูกว่า “หลังจากจดทะเบียนบริษัทใหม่แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อไป?” ซึ่งเมื่อจดทะเบียนบริษัทเรียบร้อยแล้ว บริษัทและห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล มีหน้าที่ที่ต้องดำเนินการให้ถูกต้อง ดังต่อไปนี้

จัดให้มีผู้ทำบัญชี เพื่อจัดทำบัญชีของบริษัท

          ตามกฎหมายระบุไว้ว่า ธุรกิจที่ผ่านการจดทะเบียนบริษัท หรือขึ้นทะเบียนห้างหุ้นส่วน (หจก.) เรียบร้อยแล้วมีหน้าที่จัดทำบัญชีและงบการเงิน ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

          โดยผู้ทำบัญชีของบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งอาจเป็นพนักงาน ผู้รับจ้างทำบัญชี หรือนักบัญชีอิสระ ที่ได้รับอนุญาตและขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชี และกรมพัฒนาธุรกิจ

จัดทำบัญชีและงบการเงินตามกฎหมาย

          การจัดทำบัญชี จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยจะต้องจัดทำบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท บัญชีสินค้า และบัญชีประเภทอื่น ซึ่งการจัดทำบัญชีตามประเภทเหล่านี้จะต้องทำให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง นอกจากนี้จะต้องส่งมอบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้แก่ผู้ทำบัญชี ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ อันได้แก่ เอกสาร บันทึก และหนังสือใด ๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการลงรายการทางบัญชี เพื่อความครบถ้วนและสมบูรณ์

          โดยต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นทำบัญชี และดำเนินการปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน นับตั้งแต่วันปิดบัญชีครั้งแรก

          การจัดทำงบการเงิน จะต้องจัดทำตามรอบบัญชีของบริษัท และงบการเงินของบริษัทจะต้องมีผู้สอบบัญชี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน ที่จะต้องนำไปใช้ยื่นในที่ประชุม และยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นอกจากนี้ผู้ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และมีรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด. 50) พร้อมกับรายงานตรวจสอบและการรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากรต่อกรมสรรพากรด้วย

การยื่นภาษีต่อกรมสรรพากร คือเรื่องสำคัญมาก

          สำหรับธุรกิจที่จดทะเบียนบริษัทในรูปแบบนิติบุคคล มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล และเสียภาษีตามกฎหมาย ซึ่งการทำธุรกิจรูปแบบนี้ก็มีสิทธิประโยชน์ที่เอื้ออำนวยการดำเนินธุรกิจมากมาย โดยภาษีที่เกี่ยวข้องการหลัก ๆ มีดังต่อไปนี้

  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่บริษัทต้องทำการหักภาษี

          อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงไม่กี่ขั้นตอนในการดำเนินการเท่านั้น เพราะการสร้างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนยังมีรายละเอียดย่อยอื่น ๆ ที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือพนักงานบริษัทเป็นผู้ดำเนินการ อาทิเช่น ประกันสังคมของพนักงาน เป็นต้น ถึงแม้ว่าการจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะมีความยุ่งยาก และใช้ทรัพยากรมากกว่าการทำธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา แต่การทำธุรกิจรูปแบบนี้มีสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากมายที่ช่วยธุรกิจเติบโตได้มากขึ้น

 

ARAC : ให้บริการจดทะเบียนบริษัท และจัดทำบัญชีที่ได้มาตรฐาน

           

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back