News & Events

Back

เหตุผลใดทุกคนจึงต้องมี Soft Skill ในการทำงาน

11-07-2018 Real Estate / สังคมธุรกิจ -

เหตุผลใดทุกคนจึงต้องมี Soft Skill ในการทำงาน

            ในปัจจุบันการทำงานให้รอดไม่ได้ขึ้นอยู่กับ Hard Skill หรือทักษะด้านความรู้เพียงอย่างเดียว แต่การทำงานยังต้องอาศัย Soft Skill หรือทักษะด้านอารมณ์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเราไม่ได้ทำงานคนเดียวแต่เราต้องทำงานร่วมกับคนอื่น ๆ รวมถึงทำงานกับลูกค้าด้วยเช่นกัน

            ทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skill) เป็นทักษะที่ยากจะเข้าใจ ดังนั้นผู้หางานและผู้จ้างงานจะต้องต่อสู้กับความท้าทายเหมือนกัน ทั้งการแสดงออกและการรับรู้ถึงทักษะด้านอารมณ์ แม้ว่าทักษะเหล่านี้จะเป็นทักษะที่มีความแตกต่างกันของแต่ละบุคคล ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ด้วย แต่ทักษะด้านอารมณ์เป็นองค์ประกอบสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จระดับมืออาชีพและมักเป็นปัจจัยที่สามารถสร้างความโดดเด่นได้ ดังนั้นผู้หางานหรือกำลังสมัครงานบริษัทจะต้องเข้าใจอารมณ์ของตนเองและฝึกทักษะอารมณ์ของตนเองให้ดี เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skill) จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างไร?

            การมีความชำนาญในการกำหนดอารมณ์นั้นจะทำให้คุณเป็นหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในด้านต่าง ๆ เพราะทักษะด้านอารมณ์สามารถเป็นแรงผลักดันให้คุณก้าวหน้าในอาชีพการงานได้อีกด้วย แม้ว่าทักษะในด้านอื่น ๆ จะสามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพได้เหมือนกันอย่างเช่นแรงจูงใจในตนเอง, จรรยาบรรณในการทำงานและความยืดหยุ่น รวมถึงการทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร ซึ่งผู้หางานหรือผู้สมัครงานบริษัททุกคนจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเวลาและเอาชนะความท้าทายอย่างเช่นความอดทนหรือการจัดการความเครียด เป็นต้น

            นอกจากนี้ทักษะด้านบุคคลยังเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญของทักษะด้านอารมณ์โดยทักษะเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่นทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงเพื่อนร่วมงานในการทำงานเป็นทีมและทักษะการให้คำปรึกษา เพราะเมื่อคุณโต้ตอบกับลูกค้าสิ่งสำคัญคือต้องแสดงให้เห็นถึงการรับรู้, ความรู้สึกและการเอาใจใส่ ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจและแก้ไขปัญหาได้

            ดังนั้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังหางานหรือกำลังสมัครงาน สิ่งที่คุณจะต้องมีและต้องเรียนรู้ด้วยตนเองคือทักษะด้านอารมณ์ เพราะนั่นคือสิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการทำงานได้ไม่ว่าทางใดสักทางหนึ่ง

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back