คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

เรื่องของคนทำธุรกิจ : จดทะเบียนบริษัท เสียภาษีน้อยกว่าเดิมจริงหรือไม่

เรื่องของคนทำธุรกิจ : จดทะเบียนบริษัท เสียภาษีน้อยกว่าเดิมจริงหรือไม่

07-05-2019

ทำธุรกิจ มีรายได้ มีกำไร ต้องเสียภาษีให้ถูกต้อง

จดทะเบียนบริษัท

เสียภาษีน้อยกว่าจริงหรือไม่?

 

 

จดทะเบียนบริษัท ก็คือการทำธุรกิจ โดยการจัดตั้งเป็นบริษัท

ในรูปแบบนิติบุคคล ไม่ใช่บุคคลธรรมดา

ดังนั้นการจดทะเบียนธุรกิจ เจ้าของธุรกิจจะต้องมีเงินทุน และมีความพร้อมในการบริหาร

 

 

การจดทะเบียนบริษัท จะต้องมีหุ้นส่วนในการจัดตั้งบริษัท

โดยต้องมีผู้ถือหุ้นมากกว่า หรือเท่ากับ 3 คน

ทั้งนี้ต้องมีเงินทุนสร้างความน่าเชื่อถือในการจดทะเบียนบริษัท

ตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 บาท

ซึ่งเงินทุนจดทะเบียนบริษัทส่วนนี้ จะเป็นสิ่งที่ใช้บอกว่าบริษัทมีความสามารถ

ในการชำระหนี้ และงบประมาณในการทำธุรกิจ

 

 

 

จริงหรือไม่?

จดทะเบียนบริษัทนิติบุคคล เสียภาษีน้อยกว่าเดิม

 

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจรูปแบบบุคคลธรรมดา ตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

จะถูกคำนวณจากเงินได้พึงประเมิน หรือรายได้ที่ได้รับสุทธิ

โดยจะต้องเสียภาษีไม่เกิน 35% (สำหรับเงินได้ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป)

 

แต่อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล จะเสียภาษีอยู่ในอัตรา 20% ของกำไรสุทธิ

ย้ำ!! แค่กำไรสุทธิเท่านั้น ไม่ใช่คำนวณจากรายได้ทั้งหมด

ถ้าหากมีผลประกอบการขาดทุนทางภาษี สามารถนำผลขาดทุนนั้นไปเป็น

รายจ่ายในรอบระยะบัญชีถัดไปได้ถึง 5 รอบบัญชี

 

 

นอกจากนี้ หากเป็นผู้ประกอบการ SME ที่จดทะเบียนนิติบุคคล

ซึ่งมีทุนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท

จะได้รับการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้แก่ดังต่อไปนี้

หนึ่ง : ยกเว้นภาษีจากกำไรสุทธิ 3 แสนบาทแรก

สอง : เสียภาษีในอัตรา 15% ของกำไรสุทธิ เฉพาะที่เกิน 3 แสนแต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท

สาม : เสียภาษีในอัตรา 20% ของกำไรสุทธิ เฉพาะส่วนที่เกิน 3 ล้านบาทขึ้นไป

 

 

การสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา

หันมาจดทะเบียนบริษัทในรูปแบบนิติบุคคล จะช่วยให้ผู้ประกอบการเสียภาษีน้อยลง

อีกทั้งยังช่วยเปิดทางให้ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาเข้าสู่ระบบมากขึ้น

โดยเฉพาะธุรกิจที่หลีกเลี่ยงภาษีได้ง่าย ซึ่งมีอยู่มากมายในปัจจุบัน

 

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back