คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

เหตุผลที่ธุรกิจต้องใช้ระบบบัญชี

เหตุผลที่ธุรกิจต้องใช้ระบบบัญชี

12-10-2018

          ระบบบัญชี คือ ระบบที่อำนวยความสะดวกให้กับนักบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้อง จากเดิมที่จะบันทึกรายรับ - รายจ่ายลงสมุด หรือเก็บเอกสารใส่แฟ้ม ซึ่งยากต่อการจัดเก็บ และนำมาใช้ต่อ ดังนั้นจึงเกิดระบบบัญชีที่เป็นมากกว่าระบบที่ใช้บันทึกข้อมูลทั่วไป เนื่องจากระบบบัญชีมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้

  • สามารถจัดทำเอกสาร และเก็บเอกสารได้ อาทิเช่น รายรับ รายจ่าย และข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ
  • สามารถจัดการข้อมูลได้ง่ายขึ้น เช่นการจัดเรียงข้อมูล การค้นหาข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในรายงานต่าง ๆ
  • สามารถแสดงรายงานทางเงิน เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน เป็นต้น เพื่อนำไปเปรียบเทียบงบประมาณ
  • วิเคราะห์บัญชี  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการบริหารงาน และควบคุมการเงิน

            จากส่วนประกอบของระบบบัญชีที่ได้กล่าวไปข้างต้น เป็นเหตุผลที่ทำให้ธุรกิจต้องใช้ระบบบัญชี เพื่อง่ายต่อการบันทุกบัญชี ทำบัญชี  และวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ระบบบัญชียังช่วยตัวเลขข้อมูลทางการเงินถูกต้องอีกด้วย ซึ่งนำไปสู่การนำไปใช้ในการวางแผน ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน รวมถึงช่วยให้ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องตัดสินใจทางการเงินได้

            อย่างไรก็ตามหลักการบริหารงานก็มีความสำคัญต่อการวางระบบบัญชี โดยผู้วางระบบบัญชีจะต้องเป็นผู้มีความรู้ทางด้านการบริหารงาน เนื่องจากการวางระบบบัญชีต้องใช้ความชำนาญ ผู้ว่างระบบบัญชีจะต้องนำหลักการบริหารงานมาใช้ในการวางระบบบัญชีด้วย

 

 

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย :
บัญชีจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนการค้าจองชื่อบริษัททำบัญชีรับทำบัญชี, วางระบบบัญชี
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
e filingrefundthailand vat ratethailand income tax calculatorproperty tax thailand

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back