คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

ให้บริการนำเที่ยว ต้องจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวหรือไม่?

ให้บริการนำเที่ยว ต้องจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวหรือไม่?

23-07-2018

            การท่องเที่ยวถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยอย่างมหาศาล ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ทำให้ประเทศไทยเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ด้วยการเติบโตของการท่องเที่ยว ทำให้มีบริการนำเที่ยวเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะหัวเมืองใหญ่ อย่างเชียงใหม่ ภูเก็ตและชลบุรี แต่บริการนำเที่ยวที่เชื่อถือได้จะต้องขอใบอนุญาตจากกรมการท่องเที่ยว และทำการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเสียก่อน

            การประกอบกิจการให้บริการนำเที่ยว รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการเดินทางทั้งสถานที่ อาหาร และมัคคุเทศก์ให้แก่นักท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ ต้องจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวด้วย โดยผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนได้ 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ประเภทบุคคลธรรมดา หรือกิจการที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ ซึ่งผู้ประกอบกิจการประเภทบุคคลธรรมดา ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ และประเภทนิติบุคคล หรือกิจการที่เจ้าของเป็นนิติบุคคล การประกอบกิจการประเภทนี้ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย

           

        

            หากผู้ประกอบกิจการบริษัททัวร์รายใด ไม่ยื่นขอใบอนุญาตกับทางกรมการท่องเที่ยวจะไม่สามารถใช้คำว่า “ทัวร์” หรือ “Travel” เผยแพร่สู่สาธารณะได้ และจะหมดสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งแน่นอนว่าถ้าผู้ใดฝ่าฝืนไม่ขอใบอนุญาตและจดทะเบียนบริษัทจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายเช่นกัน ทั้งนี้เหตุผลที่ให้ผู้ประกอบการขอใบอนุญาตจากกรมการท่องเที่ยวนั้น สืบเนื่องมาจากมีชาวต่างชาติเข้ามาประกอบกิจการท่องเที่ยว โดยไม่มีการขอใบอนุญาตและเป็นการนำเที่ยวที่ไม่ได้มาตรฐานส่งผลลบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ จึงได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งธุรกิจ เพื่อป้องกันและปราบปรามปัญหานอมินีหรือทัวร์ 0 เหรียญให้หมดไป

            การจดทะเบียนธุรกิจมีหลายขั้นตอน ถ้าคุณต้องการที่ปรึกษาในการจดทะเบียนธุรกิจ หรือจดทะเบียนบริษัทประเภทต่าง ๆ  สามารถติดต่อผู้ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจอย่าง ARAC ที่พร้อมให้บริการและคำปรึกษา เหมาะสำหรับผู้ประกอบกิจการที่ต้องการความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ติดต่อได้ที่ 02-439-4600 หรือ arac@ar.co.th

 

 

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย :
บัญชีจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนการค้าจองชื่อบริษัททำบัญชีรับทำบัญชี
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
e filingrefundthailand vat ratethailand income tax calculatorproperty tax thailand

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back