คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

การจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าในจีน

การจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าในจีน

24-01-2017

   การละเมิดเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนได้กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ผู้คนทั่วโลกหยิบยกขึ้นมา ถกเถียงกันอีกครั้งเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา หลังจากที่ศาลจีนตัดสินให้บริษัท Apple ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของสหรัฐฯ เจ้าของเครื่องหมายการค้า iPhone เป็นฝ่ายแพ้คดีโต้แย้งสิทธิในเครื่องหมายการค้ากับบริษัท ปักกิ่ง ซินทงเทียนตี้ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องหนังของจีน การจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าในจีนจึงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ผู้สนใจต้องรู้ไว้ก่อนคิดไปบุกตลาดจีน 

          กรณีข้างต้น บริษัท Apple ยื่นจดทะเบียนเครื่องหมาย iPhone ไปตั้งแต่ปี 2002 แต่เพิ่งจะได้รับการอนุมัติสิทธิโดยสมบูรณ์ในปี 2012 ขณะที่บริษัทเครื่องหนังเจ้าดังกล่าวของจีนซึ่งจดทะเบียนในชื่อเดียวกับบริษัท Apple ได้รับอนุมัติตั้งแต่ปี 2007 แม้ว่ายื่นขอจดทะเบียนภายหลัง Apple

ต่อไปนี้คือ 10 ข้อควรรู้ สำหรับการจดเครื่องหมายการค้าในจีน 

หนึ่ง ควรเลือกจดเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนโดยตรง อย่านึ่งนอนใจว่าจีนได้เข้าร่วมเป็นภาคีในพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) แล้วตั้งแต่ปี 1995 แม้ว่าพิธีสารดังกล่าวอำนวย ความสะดวกให้ผู้ประกอบการจากรัฐภาคีที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) สวิตเซอร์แลนด์ ได้รับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญหา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าในประเทศที่เป็นภาคีของพิธีสารฯ โดยไม่ต้องทำการจดทะเบียนกับหน่วยงานรัฐภายในประเทศอีกครั้ง แต่จากกรณีบริษัท Apple ข้างต้น และจากความเห็นของบริษัทกฎหมายหลายแห่ง ที่เชี่ยวชาญในตลาดจีน ล้วนแนะนำให้ไปจดเครื่องหมายการค้าในจีนเป็นหลัก หากต้องการบุกตลาดนี้อย่างจริงจัง

สอง หน่วยงานที่รับผิดชอบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจีนคือ สำนักงานทะเบียนการค้า (Trademark Office) ซึ่งอยู่ภายใต้คณะบริหารอุตสาหกรรมและการค้าแห่งชาติ (State Administration for Industry and Commerce – SAIC) ที่กรุงปักกิ่ง เว็บไซต์ http://www.saic.gov.cn/sbjEnglish/LawsRegulations/

สาม ตรวจสอบให้แน่ชัดว่า เครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียนไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว สำนักงานเครื่องหมายการค้าจะไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกรณีที่มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว สามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ที่ http://www.saic.gov.cn/sbjEnglish/sbcx_1/

สี่ จีนแบ่งประเภทเครื่องหมายการค้าเป็น 45 กลุ่ม สอดคล้องกับการแบ่งประเภทตามมาตรฐานสากลของ WIPO เป็นสินค้า 34 กลุ่ม และบริการ 11 กลุ่ม ดูการแบ่งกลุ่มได้ที่เว็บไซต์ http://web2.wipo.int/classifications/nice/nicepub/en/fr/edition-20160101/taxonomy/ สำหรับแบรนด์กาแฟเจ้าใหญ่อย่าง Starbucks มีรายงานว่า ระวังเรื่องลิขสิทธิ์ในจีนมาก ถึงกับจดเครื่องหมายการค้าไว้ครอบคลุมทั้ง 45 กลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีผ้าอ้อมเด็กปั๊มยี่ห้อ Starbucks แน่ ๆ

ห้า เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า กรณีจดทะเบียนโดยนิติบุคคล ได้แก่
1. ชื่อและที่อยู่ของบริษัท (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน)
2. แบบฟอร์มการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
3. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และลายเซ็นของกรรมการบริษัท
4. หนังสือตั้งตัวแทน หรือหนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนเจ้าของ)
5. สำเนาเครื่องหมายการค้าที่ประสงค์จะจดทะเบียน รูปเครื่องหมายการค้า (reproduction) พิมพ์บนกระดาษเรียบและคงทนมีความคมชัด ขนาดของรูปควรมีความกว้างและยาว ระหว่าง 5-10 เซนติเมตร จำนวน 6 ชุด หากเครื่องหมายการค้าเป็นรูปสีต้องใช้สำเนารูปฉบับสีจำนวน 5 ชุด และสำเนาฉบับขาวดำ 1 ชุด
6. คำอธิบายเครื่องหมายการค้าบริษัท

กรณีบุคคลธรรมดา ได้แก่
1. สำเนาหนังสือเดินทาง
2. ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของผู้ขอเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน
3. ผู้ยื่นขอจดทะเบียนต้องลายเซ็นของผู้ขอเครื่องหมายการค้า
4. สำเนาเครื่องหมายการค้าที่ประสงค์จะจดทะเบียน รูปเครื่องหมายการค้า (reproduction) พิมพ์ บนกระดาษเรียบและคงทนมีความคมชัด ขนาดของรูปควรมีความกว้างและยาวระหว่าง 5-10 เซนติเมตร จำนวน 6 ชุด หากเครื่องหมายการค้าเป็นรูปสีต้องใช้สำเนาฉบับสีจำนวน 5 ชุด และสำเนาฉบับขาวดำ จำนวน1 ชุด
5. คำอธิบายเครื่องหมายการค้าบริษัท
ทั้งกรณีนิติบุคคลและกรณีบุคคลธรรมดา เอกสารทุกชนิดที่เป็นภาษาต่างประเทศจะต้องมีคำแปลภาษาจีนกำกับทุกครั้ง 

หก การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจีนใช้เวลาประมาณ 12-18 เดือน หรือมากกว่านั้น หากพบข้อโต้แย้งจากผู้ประกอบการรายอื่น การตรวจสอบความถูกต้องและคุณสมบัติใช้เวลาประมาณ 1 ปี

เจ็ด เมื่อหน่วยงานเครื่องหมายการค้าจีนตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว จะออกใบรับรองขั้นต้นและตีพิมพ์เครื่องหมายการค้าที่สมัครเข้ามาลงใน China Trademark Gazette หากไม่มีบริษัทใดคัดค้าน เครื่องหมายการค้ายื่นจดทะเบียนจะได้รับการอนุมัติ และจะมีการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร

แปด เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในจีนนั้นจะมีอายุความคุ้มครอง 10 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียน และสามารถขอยื่นต่ออายุได้อีกคราวละ 10 ปี โดยทางการจีนสามารถเพิกถอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้ หากพบว่าไม่ได้มีการใช้งานติดต่อกัน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียน รวมทั้งกรณีที่เครื่องหมายมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายจีน

เก้า รัฐบาลจีนอนุญาตให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ผ่านบริษัทตัวแทนที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเครื่องหมายการค้าภายใต้สำนักงานบริหารอุตสาหกรรมและการค้าแห่งชาติ (Trademark Office of The State Administration for Industry & Commerce of the People’s Republic of China)

สิบ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (ThaiBizChina.com) ได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเครื่องหมายการค้าในจีน พร้อมรายชื่อบริษัทตัวแทนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ให้ดาวน์โหลดกันฟรี ๆ ที่ http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/upload/pdf/commerce/start_08commerce.pdf
ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาไทย
บริการข้อมูลธุรกิจ,ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,การพัฒนา และบริหารจัดการฐานข้อมูล,การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,ประเมินความเสี่ยงการทำธุรกิจระหว่างประเทศ,การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ
business information services,credit risk management solution,database building & management solution,Business Information & Credit Risk Management
ข้อมูลที่มา หนังสือ Bussiness Plus
-------------------------------------
AR GROUP : ตอบแทนสู่สังคมไทย

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back