News & Events

Back

รู้หรือไม่!! ทำไมธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับวิจัยตลาด

05-06-2018 ธุรกิจ – ตลาด/หน้าแรก -

รู้หรือไม่!! ทำไมธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับวิจัยตลาด

            ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตาม เราต้องมีกระบวนการในการรวบรวม วิเคราะห์และตีความข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน การสร้างแผนงานเราจำเป็นต้องใช้กระบวนการเหล่านั้น แม้แต่การตลาดเอง ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับธุรกิจในปัจจุบัน เนื่องจากการตลาดเป็นการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ  ดังนั้นการตลาดจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการในการรวบรวม วิเคราะห์และตีความทั้งค่าใช้จ่าย นิสัยในการซื้อ สถานที่และความต้องการของตลาดเป้าหมาย เพื่อให้ธุรกิจทราบถึงอุตสาหกรรมโดยรวมและคู่แข่งที่ต้องเผชิญ

             อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคุลมเป็นรากฐานที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นการวิจัยตลาดจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญ สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านการตลาดที่ธุรกิจกำลังเผชิญอยู่ รวมถึงเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการวางแผนทางธุรกิจ ซึ่งกลยุทธ์เช่นการแบ่งส่วนตลาด การระบุกลุ่มเป้าหมาย และการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์จะไม่สามารถดำเนินไปได้หากขาดการวิจัยตลาด นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม ธุรกิจจึงจำเป็นต้องให้ความสนใจกับวิจัยตลาด

ทำความรู้จักว่าวิจัยตลาดคืออะไร?

            การวิจัยตลาด เป็นกระบวนการที่เป็นระบบในการเก็บรวบรวม, วิเคราะห์และตีความข้อมูลเกี่ยวกับตลาดเป้าหมาย, ผู้บริโภค, คู่แข่งและอุตสาหกรรมโดยรวม การวิจัยตลาดเป็นรากฐานที่จะทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ และการวิจัยตลาดยังสามารถนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย ทั้งการระบุตลาดใหม่ ๆ เพื่อเปิดตัวธุรกิจ โดยการตลาดจะใช้ข้อมูลหลัก ๆ 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

  • ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Information)

            ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ได้ทำการรวบรวมจากแหล่งข้อมูลโดยตรง ซึ่งผู้ที่ทำการวิจัยอาจรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง หรือจ้างคนอื่นให้ทำแทนได้ ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจต่าง ๆ ส่วนใหญ่ใช้บริการรวบรวมข้อมูลจากบริษัทที่ทำเกี่ยวกับการวิจัย เช่น เออาร์ รีเสิร์ช เป็นต้น

  • ข้อมูลทุติยภูมิ

           คือข้อมูลที่รวบรวมโดยผู้อื่น และเปิดเผยต่อสาธารณะทั้งแบบออนไลน์ และแบบออฟไลน์ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลที่ถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์, รายงาน, วารสาร ฯลฯ หรือข้อมูลออนไลน์ที่สามารถค้นหาได้อย่างอิสระ เช่นเว็บไซต์เผยแพร่วิจัย เป็นต้น  

           หากธุรกิจของคุณกำลังมองหาตัวช่วยในการทำการวิจัยตลาดให้ง่ายขึ้น ให้เออาร์ รีเสิร์ชได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำวิจัยตลาดให้กับธุรกิจของคุณ ด้วยบริษัท เออาร์ รีเสิร์ช จำกัดที่มาพร้อมกับบุคลากรที่มีความสามารถ และเครื่องมือที่มีความทันสมัยจะช่วยให้คุณสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจสู่ตลาดเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น สามารถติดต่อได้ที่ 02-439-4600 หรือ E-mail : research@ar.co.th และ Facebook : ARResearch

 

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back