News & Events

Back

3 กระแสในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลทื่จะทำให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

19-10-2017 First Section / สังคม -

3 กระแสในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลทื่จะทำให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ความเป็นเมือง (Urbanization)

            ความเป็นเมือง คือการเปลี่ยนแปลงประชากรจากชนบทสู่เมือง ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาเมืองให้เติบโต หรือการขยายตัวของเมือง โดยจะส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งการคมนาคม การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด และอื่น ๆ ซึ่งถ้าหากไม่มีการเตรียมความพร้อมที่ดีพอ อาจทำให้เมืองนั้นกลายเป็นพื้นที่ชุมชนแออัด แต่ถ้าหากว่าเมืองนั้นได้รับการเตรียมพร้อมและวางแผนเป็นอย่างดี ก็จะทำให้เป็นเมือง Smart Cities หรือเมืองอัจฉริยะ ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เมืองได้รับประโยชน์สูงสุด

ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization)

           ในยุคสมัยนี้คนไทยส่วนใหญ่ต้องการความเป็นส่วนตัวกันเพิ่มมากขึ้น มีความคิดความอ่านเป็นของตนเอง ที่ต้องการแสดงออกในแบบของตนเองมากขึ้น โดยอาจไม่คำนึงถึงสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิดในการแสดงออกมา และมองแต่ผลประโยชน์ของตนเอง จะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งได้ ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นสังคมที่เปราะบาง แต่ถ้าเมื่อไรที่คนเหล่านั้นอยู่ร่วมกับผู้อื่นเพื่อสร้างสังคม จะทำให้สังคมเป็นสังคมที่แข็งแรง

โลกาภิวัฒน์ (Globalization)

            เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์และบูรณาการระหว่างคน บริษัท และรัฐบาล ที่เป็นแรงในการขับเคลื่อน ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ การเงิน การค้า และการสื่อสารได้อย่างเสรี ซึ่งกระบวนการนี้มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ระบบการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจ ความมั่งคง และความกินดีอยู่ดีของมนุษย์ ทำให้เป็นโลกที่มีการเชื่อมต่อกันแบบโยงใย (Connected World) และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก One Country One Destiny เป็น One World One Destiny

 

อ้างอิงจาก : Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน 

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back