News & Events

Back

คอลเซ็นเตอร์ยุคใหม่ต้องเล่นเป็นทีม

29-11-2018 ธุรกิจ -

คอลเซ็นเตอร์ยุคใหม่ต้องเล่นเป็นทีม

            การทำงานจะสำเร็จได้ ถ้าหากเรามีทีมที่ช่วยกันผลักดัน ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ปัญหา ทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถผ่านไปได้ด้วยดี เช่นเดียวกับงานคอลเซ็นเตอร์ ทุกคนมักคิดว่าเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์จะต้องทำงานอย่างโดดเดี่ยว รับสายและแก้ไขปัญหาโดยลำพัง แต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่ เพราะบริษัทคอลเซ็นเตอร์ยุคใหม่ จะมีหัวหน้าในการคุมทีมคอลเซ็นเตอร์แต่ละทีม ภายในทีมจะมีพนักงานคอลเซ็นเตอร์ที่ทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้การบริการข้อมูลกับลูกค้าสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ทำไมคอลเซ็นเตอร์ยุคใหม่ต้องมีทีม?

            คอลเซ็นเตอร์ยุคใหม่ จะมีช่องทางการให้บริการหลากหลายช่องทาง เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อได้อย่างสะดวก ไม่ใช่ให้บริการข้อมูลทั่วไปผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น แต่เหล่าคอลเซ็นเตอร์ยุคใหม่จะต้องพัฒนาช่องทางผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบัน

            นอกจากช่องทางที่เพิ่มมากขึ้นแล้ว คอลเซ็นเตอร์ยุคใหม่จะต้องทำได้มากกว่าการให้บริการข้อมูลทั่วไป เพราะคอลเซ็นเตอร์ต้องสามารถรับคำสั่งซื้อ รับลงทะเบียน ประชาสัมพันธ์ และสามารถสนับสนุนด้านเทคนิคให้กับลูกค้าได้ด้วย

 

            ด้วยเหตุผลที่กล่าวไปข้างต้น การที่คอลเซ็นเตอร์ทำงานกันเป็นทีม จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในการให้บริการข้อมูล และสนับสนุนลูกค้าตามช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม เนื่องจากลูกค้าที่ต้องการติดต่อกับบริษัท พวกเขาจะค้นหาช่องทางที่ดีที่สุด เพื่อให้ได้รับการแก้ไขปัญหา หรือรับข้อมูลอย่างรวดเร็ว ดังนั้นหากธุรกิจมีเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์เพียงคนเดียว หรือให้เจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์บริการข้อมูลทุกช่องทางเพียงคนเดียว อาจทำให้เจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์รับภาระ และความเครียดต่าง ๆ ไว้เพียงลำพัง รวมถึงไม่สามารถเข้าถึงและให้บริการข้อมูลทุกช่องทางในคราวเดียวได้

            การมีคอลเซ็นเตอร์ที่ทำงานเป็นทีม พวกเขาจะช่วยกันผลักดัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back