News & Events

Back

Albupro ได้รับคัดเลือกให้ขึ้นอยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย

03-09-2018 ธุรกิจ -

Albupro ได้รับคัดเลือกให้ขึ้นอยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย

         Bioborne ส่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อสุขภาพอย่าง Albupro เข้าสู่บัญชีนวัตกรรมไทย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ขึ้นอยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยต้องผ่านการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงานนวัตกรรม ดังนั้นการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่บัญชีนวัตกรรมไทยนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

  • ผลิตภัณฑ์ที่ขอขึ้นทะเบียนต้องมีผลมากจากการวิจัยหรือการพัฒนา โดยสถาบันวิจัยไทย สถาบันการศึกษา หรือภาคเอกชนของไทย
  • เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการยื่นคำขอต้องจดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคลเท่านั้น โดยมีการจดทะเบียนบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อย และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 หรือองค์กรของภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
  • ผลิตภัณฑ์ที่ขอขึ้นทะเบียนต้องผ่านการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และต้องผ่านการตรวจสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้
  • ผลิตภัณฑ์ที่ขอขึ้นทะเบียนต้องผ่านการทดสอบคุณภาพ ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ และต้องผ่านการทอสอบความปลอดภัยในการใช้งาน รวมถึงต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้

          จากหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์และบริการที่กล่าวไปข้างต้นทำให้ผลิตภัณฑ์อัลบูโปร (Albupro) จากบริษัท ไบโอบอร์น จำกัด (หนึ่งในบริษัทในเครือเออาร์กรุ๊ป ได้รับคัดเลือกเข้าอยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ในผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ ประเภทอาหารเสริม

          เนื่องจากอัลบูโปรเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผงไข่ขาว ชนิดผงละลายน้ำ ดำเนินการวิจัยและพัฒนาร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทำให้อัลบูโปรเป็นนวัตกรรมด้านสุขภาพที่ดีต่อร่างกายและมีคุณภาพ สำหรับบุคคลทั่วไป ทั้งวัยทำงาน ผู้สูงอายุ ที่ต้องการได้รับโปรตีนที่เหมาะสมกับร่างกายในแต่ละวัน โดยระยะเวลาในการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2569 (ระยะเวลาโดยรวม 8 ปี)

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back