News & Events

Back

เหตุผลที่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในงานวิจัยการตลาด

14-08-2018 การตลาด/สังคม -

เหตุผลที่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในงานวิจัยการตลาด

            การเก็บรวบรวมข้อมูลถือเป็นส่วนสำคัญของการวิจัยทางการตลาด เนื่องจากการตัดสินใจทางการตลาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมจากการวิจัย โดยองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของงานวิจัยตลาด คือการเก็บข้อมูลที่เราถือว่าเป็นการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลที่เก็บรวบรวม ดังนั้นข้อมูลควรมีคุณภาพและความเกี่ยวข้องการงายวิจัยตลาดของเรา เพราะคุณภาพข้อมูลคือ การข้อมูลที่แสดงถึงสถานการณ์จริง ข้อมูลที่มีคุณภาพสูง ถูกต้องและเชื่อถือได้จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงของตลาด

            ในบางครั้งนักวิจัยหรือนักการตลาดเองพยายามหาข้อมูลเดียวกัน หรือคล้ายกันจากแหล่งข้อมูลหลาย ๆ แห่งเพื่อให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลที่เก็บรวบรวม แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้นั้นมีคุณภาพ? ดังนั้นนี่คือลักษณะบางประการ เพื่อใช้กำหนดคุณภาพของข้อมูล

ความเชื่อถือได้ : การเก็บรวบรวมข้อมูลควรมีความน่าเชื่อถือ เช่นเดียวกับการทำซ้ำในวิธีเดียวกันจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน

ความถูกต้องของข้อมูล : ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมานั้นควรวัดหรือแสดงถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะวัด

            นอกเหนือจากคุณภาพของข้อมูลแล้วปัจจัยสำคัญอื่น ๆ ที่ควรคำนึงถึงในการวิจัยคือความพร้อมใช้งานของข้อมูล และความสามารถในการจ่ายเงินในการรวบรวมข้อมูล ดังนั้นสำหรับบริษัทหรือธุรกิจที่ต้องการข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจควรพิจารณาต้นทุนและใช้ผู้ให้บริการเก็บข้อมูล เพื่อความสะดวกและความรวดเร็ว

            อย่างไรก็ตามการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจมาจากแหล่งข้อมูลได้ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงหนังสือ, วารสาร, รายงานและอื่น ๆ ที่เชื่อถือได้เมื่อมีข้อมูลหลักที่ไม่เพียงพอ ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักอาจได้มาจากผู้บริโภค, รายบุคคล, ผู้เชี่ยวชาญ, การลุ่มกลุ่มตัวอย่าง, องค์กรและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back