News & Events

Back

คุณสมบัติของนักบัญชีที่ดี ที่สำนักบัญชีคุณภาพต้องการ

01-08-2018 - -

คุณสมบัติของนักบัญชีที่ดี ที่สำนักบัญชีคุณภาพต้องการ

            เมื่อพูดถึงระบบบัญชีหรือการทำบัญชี สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหน้าที่ของนักบัญชีที่จะต้องคลุกคลีอยู่กับตัวเลข เอกสารทางการเงินต่าง ๆ ของบริษัท ซึ่งต้องมีขั้นตอนและหลักการที่ถูกต้องตามมาตราฐานด้านบัญชี ดังนั้นคนที่ทำงานในตำแหน่งนักบัญชีจะต้องมีคุณสมบัติที่ดี โดยสิ่งที่เราจะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นสิ่งที่นักบัญชีควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง

นักบัญชีที่ดีควรมีความละเอียดรอบคอบ

            งานด้านบัญชีเป็นงานที่อยู่กับตัวเลขก็จริง แต่ก็สร้างความกดดันและความเครียดให้กับนักบัญชีเป็นอย่างมาก เนื่องจากนักบัญชีจะต้องรับทราบความเคลื่อนไหวของตัวเลขตลอดเวลา ดังนั้นจะต้องเก็บหลักฐานทางการเงินและตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขและเอกสารทุกครั้ง

นักบัญชีที่ควรมีความซื่อสัตย์

            ไม่ว่าอาชีพใดหรือตำแหน่งงานใดก็ตามจะต้องมีความซื่อสัตย์ในการทำงาน และมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำงาน เพราะนั่นหมายความว่างานทุกงาน เอกสาร และตัวเลขทางการเงินจะมีความถูกต้องไม่บิดเบือน รวมถึงไม่มีผลประโยชน์อื่น ๆ มาเกี่ยวข้อง

นักบัญชีทุกคนต้องขยันและอดทน

            งานด้านการบัญชีต้องใช้ความขยันและอดทน เนื่องจากนักบัญชีต้องอยู่กับตัวเลข และต้องมีการอัปเดตตัวเลขอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นนักบัญชีจะต้องขยันและอดทนเพื่อรับกับความกดดันที่ต้องเจอบ่อย ๆ

นักบัญชีจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ

            ระบบัญชีและการทำบัญชีจำเป็นต้องใช้ทักษะเฉพาะด้านและความชำนาญในการรวบรวมเอกสาร ตรวจสอบ และสรุปบัญชีให้กับผู้บริหาร ดังนั้นนักบัญชีที่ดีต้องสามารถนำทฤษฎีมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวเลขได้อย่างถูกต้อง

นักบัญชีที่ดีในยุคดิจิทัล ควรเปิดรับข้อมูล ข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ

            เมื่อเทคโนโลยีพัฒนา เครื่องมือในการทำบัญชีและระบบบัญชีจึงมีการพัฒนามากขึ้น ดังนั้นถ้าหากนักบัญชีคนใดที่เปิดรับข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ จะทำให้มีความรู้และแนวคิดที่สามารถนำไปพัฒนาการทำงานด้านบัญชีของตนเองได้

บอกต่อ : 
ข่าวที่แนะนำ

Back