คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

4 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค

4 ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค

11-01-2023

       พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) เป็นิ่งที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก พฤติกรรมของผู้บริโภคนี้รวมถึงการตัดสินใจและการกระทำของแต่ละคน ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากอารมณ์และเหตุผลต่าง ๆ ของแต่ละคน ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากจะช่วยให้เราเข้าใจอดีต และคาดการณ์อนาคตของธุรกิจได้ โดยปัจจัยส่วนบุคคลและสังคมต่อไปนี้แสดงลำดับความสำคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มของตลาด

1.กำลังซื้อของผู้บริโภค

       กำลังซื้อของผู้บริโภคมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจและพฤติกรรมการซื้อ ผู้บริโภคมักกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินก่อนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ แม้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการจะตีมากก็ตาม แต่มูลค่าการซื้อขายยังคงต่ำ เนื่องจากผู้บริโภคไม่มีกำลังซื้อ ในการคาดการณ์พฤติกรรมการซื้อและราคาผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้จึงเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน การแบ่งส่วนตลาดตามกำลังซื้อของผู้บริโภคควรจัดประเภทและวัดผลตามสถานการณ์ทางการเงินส่วนบุคคลเป็นหลัก ซึ่งจะทำให้ธุรกิจสามารถจับคู่กับความต้องการของพวกเขาได้

2.แคมเปญการตลาด

        ปัจจุบันแคมเปญการตลาดมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมของผู้บริโภค เนื่องจากช่วยให้ผู้บริโภคทราบและเข้าใจผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น โดยกลยุทธ์แคมเปญส่งผลต่อการจดจำแบรนด์ของผู้บริโภคและการซื้อจริงของผู้บริโภค ไม่ว่าพวกเขาจะซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณหรืออื่น ๆ ดังนั้นจึงต้องศึกษาความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคให้ดีก่อนสร้างและเปิดตัวแคมเปญการตลาดใด ๆ ที่เหมาะสมในขณะนั้น

3. ภาพรวมเศรษฐกิจ

        ภาพรวมเศรษฐกิจมีผลกระทบอย่างมากต่อรูปแบบการบริโภคและการเลือกผลิตภัณฑ์ของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการที่มีผลต่อรายได้ เช่น รถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้บริโภคยินดีซื้อเมื่อมั่นใจว่าจะไม่ต้องเผชิญกับภาระที่หนักขึ้นกว่าเดิมหรือปัญหาทางการเงินส่วนบุคคล ดังนั้นนักการตลาดจึงจำเป็นต้องปรับตำแหน่งและกำหนดราคาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เพื่อให้คุ้มค่าที่สุดแก่ลูกค้าเป้าหมาย

        นอกจากสามสิ่งที่กล่าวไปข้างต้นแล้ การตัดสินใจซื้อหรือพฤติกรรมการซื้ออาจเกิดมาจากครอบครัว เพื่อน ญาติ เพื่อนบ้าน คนรู้จัก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมักจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเช่นกัน ฉะนั้นมันคือสิ่งสำคัญที่ธุรกิจจะต้องเข้าใจว่าผู้บริโภคสนใจอะไร และพูดถึงสิ่งไหนขณะนั้น

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back