คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : DBD Verified คืออะไร?

จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : DBD Verified คืออะไร?

10-07-2019

        DBD Verified เป็นหนึ่งในเครื่องหมายที่ใช้รับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ออกให้แก่ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว 

        เว็บไซต์ที่มี DBD Verified แสดงว่าเว็บไซต์นั้น ๆ ได้รับการพิจารณาและมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานคุณภาพธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-commerce) ของกรมพัฒนาธุรกิจ อย่างไรก็ตาม DBD Verified มีการแบ่งออกเป็นหลายระดับด้วยกัน ได้แก่ ระดับ Silver, ระดับ Gold และระดับ Platinum

        สำหรับผู้ประกอบการที่มีความประสงค์นำเครื่องหมาย DBD Verified ไปแสดงไว้บนเว็บไซต์ สามารถยื่นเอกสารเพื่อขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือใช้บริการรับจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านสำนักบัญชี หรือบริษัทต่าง ๆ 

 

ทำไมเครื่องหมาย DBD Verified แบ่งออกเป็นหลายระดับ?

 

         เนื่องจากการทำธุรกิจมีหลายประเภทและมีการทำธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงมีการแยกระดับของเครื่องหมายโดยวัดจากประเภทธุรกิจและคุณสมบัติที่เหมาะสม ซึ่งมีความยากง่ายแตกต่างกันไป ส่วนใหญ่ที่ผู้ประกอบการจะได้รับมักเป็นระดับ Silver เพราะอะไรนั้นมาดูกัน

 

DBD Verified ระดับ Silver

       Silver หรือระดับดี เป็นระดับแรกจาก 3 ระดับ โดยจะออกให้แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งต้องมีคุณสมบัติเช่น จดทะเบียนการค้า จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และได้รับเครื่องหมาย DBD Registered เป็นต้น เป็นเครื่องหมายที่มีให้เห็นมากที่สุด เนื่องจากเป็นเครื่องหมายเดียวที่ออกให้กับบุคคลธรรมดาที่ประกอบพาณิชย์อิเล็กนิกส์

 

DBD Verified ระดับ Gold

        Gold หรือระดับดีมาก เป็นระดับที่ 2 โดยจะออกให้เฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งคุณสมบัติของ Gold จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกนั่นก็คือ ต้องมีการจัดส่งงบการเงินไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือจดทะเบียนพาณิชย์สําหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจฯ ระดับนี้จะยากขึ้นมาอีกนิด และบุคคลธรรมดาไม่สามารถของเครื่องหมายนี้ได้

 

DBD Verified ระดับ Platinum

       มาถึง Platinum หรือระดับดีเด่น ระดับนี้จะมีการพิจารณาจากหลาย ๆ อย่างด้วยกัน ได้แก่ ต้องจัดส่งงบการเงินไม่น้อยกว่า 2 ปี, จดทะเบียนพาณิชย์สําหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 2 ปี และคุณสมบัติอื่น ๆ อาทิเช่น ผลงานหรือรางวัลประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจฯ เป็นต้น โดยระดับดีเด่นนี้จะออกให้เฉพาะนิติบุคคลเช่นเดียวกันกับระดับดีมาก

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back