คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

เออาร์ไขข้อข้องใจ 2 : ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) คืออะไร?

เออาร์ไขข้อข้องใจ 2 : ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note)  คืออะไร?

10-09-2018

            การซื้อขายสินค้าหรือบริการในทุก ๆ ธุรกิจ สิ่งสำคัญนอกจากการทำบัญชีแล้ว ยังมีเอกสารสำคัญที่จะแสดงถึงการซื้อขายสินค้าอีกด้วย นั่นก็คือใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้ ซึ่งหลาย ๆ คนจะเข้าใจใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีกันดีอยู่แล้ว แต่ใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้คืออะไร? วันนี้เรามีคำตอบอยู่ที่นี่แล้ว ร่วมไขข้อข้องใจไปกับเออาร์ จะทำให้คุณเข้าใจการซื้อขายสินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น

            ใบเพิ่มหนี้ หรือ Debit Note คือเอกสารที่ผู้ขายสินค้าหรือบริการที่จดทะเบียนในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้กับผู้ซื้อ (ลูกค้า) โดยมีเจตนาที่ต้องการแจ้งให้ผู้ซื้อทราบว่ามูลค่าของสินค้า และบริการมีจำนวนเพิ่มขึ้น (ตามมาตรา 82/9) จึงต้องทำการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่ ซึ่งการใช้ใบเพิ่มหนี้ต้องมีเหตุผลดังต่อไปนี้

  • มีการเพิ่มราคาสินค้าที่ขาย เนื่องจากสินค้าที่ส่งมอบให้ลูกค้านั้นมีจำนวนเกินจากจำนวนที่ตกลงกันไว้
  • มีการเพิ่มราคาค่าบริการ เนื่องจากให้บริการเกินกว่าข้อกำหนดที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้าที่จะใช้บริการ
  • คำนวณราคาสินค้าและบริการผิดพลาด ทำให้ราคาสินค้าและค่าบริการมีราคาต่ำกว่าความเป็นจริง
  • เหตุผลอื่น ๆ ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

          ดังนั้นในกรณีส่งสินค้าเกิน หากลูกค้ายินยอมที่จะจ่ายส่วนที่เกิน ผู้ขายต้องออกใบเพิ่มหนี้ให้กับลูกค้า แทนใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี โดยผู้ขายสินค้าจะต้องออกใบเพิ่มหนี้ให้กับผู้ซื้อสินค้าและผู้รับบริการในเดือนภาษีที่มีการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น เว้นแต่ว่าผู้ซื้อไม่สามารถออกใบเพิ่มหนี้ได้ทัน สามารถออกใบเพิ่มหนี้ในเดือนภาษีถัดจากเดือนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นได้

ตัวอย่าง : บริษัท A ส่งสินค้า 10 รายการให้กับบริษัท B รายการละ 11,000  บาท แต่เกิดการคำนวณราคาผิดพลาด คิดเงินไปเพียง 100,000 บาท บริษัท A ต้องส่งใบเพิ่มหนี้ให้กับบริษัท B โดยในใบเพิ่มหนี้ต้องระบุให้ชัดเจนดังนี้

  • ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบเพิ่มหนี้
  • ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
  • วัน เดือน ปี ที่ออกใบเพิ่มหนี้
  • หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีเดิม และหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี) มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่แสดงไว้ในใบกำกับภาษี มูลค่าที่ถูกต้องของสินค้าหรือบริการ ผลต่างของจำนวนมูลค่าทั้งสอง และจำนวนภาษีที่เรียกเก็บเพิ่มสำหรับส่วนต่างนั้น
  • คำอธิบายสั้น ๆ ถึงสาเหตุในการออกใบเพิ่มหนี้และข้อความอื่น ๆ ที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

 

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย :
บัญชีจดทะเบียนบริษัทจดทะเบียนการค้าจองชื่อบริษัททำบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มใบลดหนี้, ใบเพิ่มหนี้
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
e filingrefundthailand vat ratethailand income tax calculatorproperty tax thailand

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back