คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

การเก็บรวบรวมข้อมูล คืออะไร? หากรวบรวมข้อมูลไม่ถูกต้องจะเกิดอะไรขึ้น

การเก็บรวบรวมข้อมูล คืออะไร? หากรวบรวมข้อมูลไม่ถูกต้องจะเกิดอะไรขึ้น

06-09-2018

            การเก็บข้อมูล เป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญสำหรับการวิจัย เพราะเป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะทำให้เรามีข้อมูลความจริงที่บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งการวิจัยจะขาดการรวบรวมข้อมูลไปไม่ได้เด็ดขาด นอกจากนี้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ยังมีความสำคัญต่อการเติบโต การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทุกอุตสาหกรรมอีกด้วย

            การเก็บข้อมูล หรือ Data collection คือกระบวนการรวบรวมและการวัดข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่เราสนใจให้เป็นระบบที่ทำให้ได้ข้อมูลนำไปใช้ต่อได้ โดยการเก็บข้อมูลจะช่วยให้นักวิจัยหรือนักสำรวจสามารถตอบคำถามการวิจัยที่ระบุสมมุติฐานในการทดสอบและประเมินผล ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการวิจัยและเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับทุกสาขาวิชา รวมถึงธุรกิจทุกรูปแบบ แม้ว่าจะมีวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกันไปตามหลักเกณฑ์ แต่ก็ยังคงให้ความสำคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและเที่ยงตรง

 

ทำไมการเก็บข้อมูลต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม

            ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือการวิจัยรูปแบบใด หรือแม้แต่การกำหนดลักษณะข้อมูล (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของการวิจัย ซึ่งการเลือกใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม และได้รับคำแนะนำในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง จะลดโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาดได้

 

หากเก็บข้อมูลไม่ถูกต้อง จะได้รับผลกระทบดังต่อไปนี้

            สิ่งแรกที่ผู้วิจัยต้องพบเจอหากการเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องคือ ผู้วิจัยจะไม่สามารถตอบคำถามในการวิจัยได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังรวมถึงไม่สามารถนำข้อมูลไปประกอบความคิดใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาหรือธุรกิจได้ และอาจทำให้ผลการวิจัยอื่น ๆ ผิดเพี้ยนตามไปด้วย แม้ว่าระดับผลกระทบจากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผิดพลาดอาจแตกต่างกันไปตามระเบียบ และลักษณะของการวิจัย แต่อาจมีผลทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงเมื่อใช้ผลการวิจัยเหล่านี้ เพื่อสนับสนุนคำแนะนำ ข้อบังคับ และนโยบายสาธารณะ

 

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย :
วิจัย ,ตลาด ,วิจัยตลาด ,แบบสอบถาม ,การวิจัย ,เก็บข้อมูล
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
Marketing ResearchData Collectionresearch questionthailand income tax calculatorquestionnaire

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back