คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

การแบ่งประเภทของบัญชี

การแบ่งประเภทของบัญชี

23-01-2018

         หลาย ๆ คนอาจจะไม่ได้สนใจเกี่ยวกับบัญชี จึงจะไม่เข้าใจว่า บัญชีที่เราคุ้นเคยกันจะมีอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน นั่นคือการบัญชีการเงิน กับการบัญชีบริหาร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจจะใช้บัญชีเหล่านี้ เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานในอนาคต, ทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และเพื่อตรวจสอบธุรกิจในปัจจุบัน

การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)

          การบัญชีการเงินที่ถือว่าเงินเป็นตัววัดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของธุรกิจที่ต้องจัดทำขึ้น ภายใต้กฎเกณฑ์หลักการมาตรฐานบัญชี ซึ่งจะครอบคลุมทั้งระบบการตรวจสอบ และควบคุมเงินขณะที่เงินไหลเข้าและไหลออกภายในธุรกิจเป็นสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ดังนั้นการบัญชีการเงินจะเป็นการรวบรวม และสรุปข้อมูลทางการเงิน เพื่อจัดทำรายงานทางการเงิน เช่นงบดุล และงบกำไร ขาดทุน สำหรับผู้บริหาร นักลงทุน ผู้ให้กู้ซัพพลายเออร์ผู้ มีอำนาจจัดเก็บภาษี และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

การบัญชีบริหาร หรือบัญชีเพื่อการจัดการ (Management Accounting)

            การบัญชีบริหาร หรือบัญชีเพื่อการจัดการ คือการจัดทำบัญชี และรายงานทางการเงินของแผนกต่าง ๆ ในธุรกิจให้กับฝ่ายที่ดูแลเรื่องการเงินของธุรกิจหรือฝ่ายบริหาร ถูกใช้เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานประจำวันของธุรกิจ รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม แต่ในอนาคตอาจมีแนวโน้มที่ไม่ให้ระบุตัวเลขที่แน่นอน เนื่องจากผู้บริหารด้านการเงินมักต้องตัดสินใจในระยะเวลาสั้น ๆ ในสภาพแวดล้อมที่ผันผวน และกระชั้นชิด การบัญชีการจัดการจึงขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ของตลาดและแนวโน้มอย่างมาก ดังนั้นต้องใช้ความรอบคอบในการคิดคำนวณ เพื่อให้สามารถจัดการบัญชีได้อย่างเหมาะสม

 

คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย :
บริการวางระบบงานและบัญชีบริการให้คำปรึกษาด้านระบบบัญชีบริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรบริการที่ปรึกษาทางภาษีอากร บัญชี จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนการค้า จองชื่อบริษัท 
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
accounting & tax advisory servicesaccounting consultation
accounting system setup consultationFinancial accounting system setup 
-------------------------------------
 AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back