คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

วิธีการตรวจเครดิตบูโร

วิธีการตรวจเครดิตบูโร

09-05-2017

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
ได้เพิ่มช่องทางให้ประชาชนตรวจเครดิตบูโรของตนเองให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ทั้ง 4 สาขา รับรายงานภายใน 15 นาที

​2. ธนาคารที่เป็นตัวแทนรับคำขอตรวจเครดิตบูโร (เฉพาะกรณีบุคคลธรรมดาเท่านั้น) รับรายงานทางไปรษณีย์ภายใน 7 วัน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัดที่ Call Center 0-2643-1250 หรือwww.facebook.com/ilovebureau ​​

การขอตรวจเครดิตบูโรเมื่อถูกปฏิเสธสินเชื่อ 

กรณีผู้ขอสินเชื่อได้รับหนังสือแจ้งปฏิเสธการให้สินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือบริษัทที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโรโดยมีสาเหตุจากข้อมูลในเครดิตบูโร ผู้ขอสินเชื่อสามารถยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรกรณีถูกปฏิเสธสินเชื่อได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ภายใน 30 วันนับจากวันที่ในหนังสือแจ้งปฏิเสธสินเชื่อ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมยื่นเอกสารประกอบดังนี้

  1. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกรอกแบบคำขอตรวจเครดิตบูโร
  2. หนังสือแจ้งปฏิเสธการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน ที่ระบุว่าไม่อนุมัติสินเชื่อเพราะข้อมูลจากเครดิตบูโร
  3. สำหรับกรณีนิติบุคคล ยื่นสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  บัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง และกรอกแบบคำขอตรวจเครดิตบูโร​

ที่มา https://www.1213.or.th/th/serviceunderbot/loans/Pages/creditbureau.aspx
คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย :

บริการวางระบบงานและบัญชี,บริการให้คำปรึกษาด้านระบบบัญชี,บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร,บริการที่ปรึกษาทางภาษีอากร,บริการข้อมูลธุรกิจ,ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,การพัฒนา และบริหารจัดการฐานข้อมูล,การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,ประเมินความเสี่ยงการทำธุรกิจระหว่างประเทศ,การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
accounting & tax advisory services,accounting consultation,business information services,credit risk management solution,database building & management solution,Business Information & Credit Risk Management,accounting system setup consultation,Financial accounting system setup
-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back