คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

กฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องหมายทางการค้าในออเตรเลีย

กฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องหมายทางการค้าในออเตรเลีย

02-02-2017

   ประเภทเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครอง

กฎหมายเครื่องหมายการค้า ค.ศ. 1995 ให้ความคุ้มครองเครื่องหมาย 4 ประเภท คือ

 1. เครื่องหมายการค้า 
  หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เพื่อแสดงว่าสินค้าหรือ บริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้าแตกต่างกับสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้า ของบุคคลอื่น ในออสเตรเลียเครื่องหมายการค้าหมายถึงทั้งสินค้าและบริการ ไม่ได้แยกคำจำกัดความของเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการ เหมือนในประเทศไทย
 2. เครื่องหมายร่วม 
  หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เพื่อแสดงว่าสินค้าหรือบริการของ สมาชิกสมาคมเดียวกันแตกต่างจากสินค้าหรือบริการที่ใช้โดยกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคม
 3. เครื่องหมายรับรอง 
  หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เพื่อแสดงความแตกต่างของ สินค้าและบริการที่รับรองโดยบุคคล ซึ่งเป็นการรับรองเกี่ยวกับคุณภาพ ความถูกต้องแน่นอน แหล่งกำเนิด วัตถุดิบ และวิธีการผลิตว่า แตกต่างจากสินค้าและบริการอื่นที่ไม่ได้รับการรับรอง
 4. เครื่องหมายปกป้อง (defensive trade mark) 
  การจดทะเบียนการปกป้องเครื่องหมายที่ มีชื่อเสียง จะทำให้ผู้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารายอื่นในกลุ่มสินค้าหรือบริการไม่ สามารถจดเครื่องหมายการค้าที่คล้ายกับเครื่องหมายที่จดทะเบียนเครื่องหมายปกป้องได้

สำหรับออสเตรเลีย สัญลักษณ์ที่สามารถใช้เป็นเครื่องหมายการค้าครอบคลุมสัญลักษณ์ทางเสียงและสัญลักษณ์ทางกลิ่น และมีการจดทะเบียนเครื่องหมายปกป้องด้วย ซึ่งนับว่าครอบคลุมกว้างกว่ากฎหมายของไทย
ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาไทย
บริการข้อมูลธุรกิจ,ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,การพัฒนา และบริหารจัดการฐานข้อมูล,การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,ประเมินความเสี่ยงการทำธุรกิจระหว่างประเทศ,การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ
business information services,credit risk management solution,database building & management solution,Business Information & Credit Risk Management
ข้อมูลที่มา http://www.thaibizaustralia.com/au/rules/
-------------------------------------
AR GROUP : ตอบแทนสู่สังคมไทย

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back