คลังความรู้ สู่สังคมไทย | Advanced Research Group

Back

ข้อมูลการลงทุนเชิงลึกในตลาดประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ตอนที่ 3

ข้อมูลการลงทุนเชิงลึกในตลาดประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ตอนที่ 3

08-12-2016

3.   สถานการณ์เศรษฐกิจ   
3.1   สถานการณ์การค้า

ไทยขาดดุลการค้ากับบรูไนฯเพิ่มขึ้นทุกปี การส่งออกของไทยไปบรูไนฯมีมูลค่าไม่สูงมากนักในแต่ละปี (ประมาณกว่า 100 ล้าน US$/ปี) โดยมี ข้าว และรถยนต์/อุปกรณ์/ส่วนประกอบ เป็นสินค้าส่งออกหลัก รวมกันคิดเป็นร้อยละ 60.7 ของการส่งออกทั้งหมด ในขณะที่การนำเข้าจากบรูไนฯมีมูลค่ากว่า 500 ล้าน US$/ปีโดยส่วนใหญ่ (กว่าร้อยละ 90) เป็นน้ำมันดิบ
บรูไนฯนำเข้าสินค้าอาหารประมาณ 80% ผ่านมาจากสิงคโปร์และมาเลเซียทั้งทางตรงและทางอ้อม/การขนถ่ายลำ (transshipment)
สินค้าไทยที่ส่งออกไปบรูไนฯมีจำนวนไม่มาก และไปขนถ่ายที่สิงคโปร์ หรือมาเลเซีย ซึ่งนำเข้าสินค้าไทยเข้ามาขายภายในประเทศและอีกส่วนหนึ่งส่งต่อไปขายยังบรูไนที่มีเขตแดนติดกัน

3.2   สถานการณ์เศรษฐกิจ
บรูไนฯอยู่ระหว่างความพยายามเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ จากเศรษฐกิจที่พึ่งพาน้ำมันเป็นหลักไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้น เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำมันสำรองที่ยืนยันแล้ว (proven reserve) ของบรูไนฯจะหมดลงในราวปี ค.ศ. 2028-2032ทำให้บรูไนฯเร่งปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจและใช้มาตรการต่างๆ เพื่อสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริม  การลงทุนจากต่างประเทศและมีมาตรการเปิดเสรีด้านการค้าและสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุน โดยตั้งเป้าที่จะพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์บริการการค้าและการท่องเที่ยว (Service Hub for Trade and Tourism - SHUTT 2003 Vision) เป็นตลาดการขนถ่ายสินค้าที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้โครงการความร่วมมือของกลุ่ม Brunei Indonesia Malaysia Philippines-East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) และเป็นศูนย์กลางการเงินนานาชาติ (Brunei International Financial Center : BIFC) จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปลงทุน/ร่วมลงทุนในสาขาดังกล่าว

ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาไทย
บริการข้อมูลธุรกิจระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อการพัฒนา และบริหารจัดการฐานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อประเมินความเสี่ยงการทำธุรกิจระหว่างประเทศการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
ข้อความที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ
business information servicescredit risk management solutiondatabase building & management solutionBusiness Information & Credit Risk Management
-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back