ร่วมงานกับเรา | Advanced Research Group

ตำแหน่ง : บรรณาธิการบริหาร


บริษัท : ARIP


จำนวน : 1


หน้าที่ความรับผิดชอบ

• วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ เช่น SPSS, SAS, R หรือ โปรแกรมทางสถิติอื่นๆ แล้วสามารถอธิบายผลได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
• ใช้วิธีทาง Data miningหรือNeural Network เพื่อการคัดกรองข้อมูลได้
• สร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์หรือใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการ ทำนายผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้
• สร้างแบบสอบถามเพื่อใช้สำรวจกลุ่มตัวอย่าง สำหรับวิเคราะห์ ให้ตรงกับจุดประสงค์ได้
• นำเสนอผลจากการวิเคราะห์ ให้กับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคให้เข้าใจได้โดยง่าย


คุณสมบัติผู้สมัคร

• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ , นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• อายุ 32-45 ปี
• ประสบการณ์บรรณาธิการหนังสือ, นิตยสารด้านธุรกิจ อย่างน้อย 5 ปี
• ประสบการณ์ด้านการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างน้อย 3 ปี
• ผ่านงานบรรณาธิการสื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 5 ปี
• มีทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และวางแผนการตลาดและเข้าใจและสามารถบริหารการตลาดของหนังสือ
ได้
• มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารและจัดการงาน ให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด
• มีความสามารถในการคิด-จับประเด็น, เขียน และวิเคราะห์ข่าวรวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้สื่อข่าวได้เป็นอย่างดี
• มีความสามารถในการเขียนบทความ สัมภาษณ์บุคคล และถ่ายทอดเป็นบทความให้น่าอ่านได้
• มีความคิดสร้างสรรค์ ,ทำงานอย่างมีระบบและมีแผนงาน


ติดต่อ

สนใจส่ง Resume มาที่ kochaporns@arip.co.th 02-6423400 # 1215-6 WWW.ARIPPLC.COM


Apply Now