News & Events

Back

ARIT เพิ่มอบรมฟรี!! การใช้ Sketch UP ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

10-03-2017

ARIT เพิ่มอบรมฟรี!! การใช้ Sketch UP ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

   หลักการและเหตุผล
   ในปัจจุบันการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีความสำคัญอย่างมาก และด้วยความสำคัญด้งกล่าว จึงจำเป็นจะต้องมีโปรแกรมในการออกแบบ ซึ่งโปรแกรมที่นิยมใช้งานกัน คือ SketchUp Pro เพราะว่าใช้งานง่าย  การตกแต่งทำได้อย่างสวยงาม

   หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย SketchUp Pro  ผู้อบรมจะได้รับความรู้ทางด้านการออกแบบ การใช้งานเครื่องมือ Tools  ในการสร้างวัตถุ (Object) และการใส่ Materials ต่าง ๆ ได้

   ทางสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (เออาร์ไอที) จึงได้จัดหลักสูตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย SketchUp Pro   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้ตรงตามความต้องการและสามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด    

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านวิธีการสำหรับสร้างแบบจำลองผลิตภัณฑ์ 3 มิติอย่างรวดเร็วด้วยคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาภารกิจงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้ฝึกอบรม

 1. เป็นผู้มีพื้นฐานในการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows และสามารถใช้โปรแกรม
  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เป็นอย่างดี
 2. มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office

ระยะเวลา
รุ่นที่ 5
21,22 และ 23 มีนาคม 2560 รวมเวลา 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ 6 24,25 และ 27 มีนาคม 2560 รวมเวลา 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ 7 28,29 และ 30 มีนาคม 2560 รวมเวลา 18 ชั่วโมง

กลุ่มเป้าหมาย

 • สำหรับบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

เนื้อหาหลักสูตร
    Interface Setting & Tools & Modification

 •     เรียนรู้หน้าตาหลัก ๆ ในการทำงาน ของโปรแกรม SketchUp  
 •     เรียนรู้การปรับแต่งแถบเครื่องมือ และคำสั่ง
 •     แนะนำการใช้ Mouse และ Keyboard ในโปรแกรม SketchUp 
 •     การใช้เครื่องมือพื้นฐานในการควมคุมวัตถุ    
 •     ทำความเข้าใจในเรื่องเส้น และพื้นผิว
 •     ทำความเข้าใจในเรื่อง Snap แบบต่าง ๆ 
 •     การเขียนเส้นตรง, โค้ง และฟรีฟอร์ม   
 •     การเขียนสีเหลี่ยม,  วงกลม และโพลีก้อน
 •     การเรียกใช้ Toolbars, Shadow, Fog
 •     การใช้คำสั่ง Move & Copy แบบต่าง ๆ     
 •     การใช้คำสั่ง Push & Pull
 •     การใช้คำสั่ง Offset    
 •     การกำหนด Short Key เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการทำงาน
 •     Construction & 3D Geometry
 •     การใช้คำสั่ง Axes              
 •     การระบุ Dimensions 
 •     การกำหนดรายละเอียดด้วยตัวหนังสือ 2 มิติ        
 •     การสร้างตัวหนังสือ 3 มิติ        
 •     การใช้คำสั่ง Scale          
 •     การใช้คำสั่ง Rotate    
 •     Materials & Component
 •     การลงสี และการใส่ Material   
 •     การสร้างและกำหนดขนาดสัดส่วน, แก้ไขตำแหน่ง ของ Material   
 •     การสร้าง, แก้ไข และการเรียกใช้โมเดลสำเร็จรูป   
 •     Hide/Unhide, Lock/Unlock
 •     เรียนรู้การใช้เครื่องมือ Hide / Unhide, Lock / Unlock 
 •     เรียนรู้การรวมวัตถุ และการตัดแบ่งระหว่างวัตถุ (Intersect with Model)  
 •     การ Explode วัตถุจากการ Group
 •     การใช้คำสั่งปรับแต่ง Styles             
 •     การใช้คำสั่ง Layer 
 •     การใช้คำสั่ง และการปรับแต่ง Shadows 
 •     การใช้คำสั่ง Soften Edges 
 •     การควบคุมตำแหน่งของกล้องระบุ Position   
 •     การใส่ Background และลายน้ำให้กับงาน 
   

สถานที่อบรม บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
อาคารเอสวีโอเอชั้น 5 ถ.พระราม 3 กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถาม คุณสุวรรณา แช่มวงษ์
โทร 02-682-6350 ต่อ 513
E-Mail : suwannach@ar.co.th
คำที่เกี่ยวข้องภาษาไทย :
แต่งรูป,โปรแกรมแต่งรูป
คำที่เกี่ยวข้องภาษาอังกฤษ :
e filingrefundthailand vat ratethailand income tax calculatorproperty tax thailand
-------------------------------------
AR GROUP : ผู้ให้บริการความรู้

บอกต่อ : 
อีเว้นท์และกิจกรรมที่แนะนำ

Back