เอเจนซีโฆษณา และประชาสัมพันธ์ | สื่อ และ บริการสื่อสารการตลาด

Advertising and PR Agency

เอเจนซีโฆษณา และประชาสัมพันธ์

บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทเครือเออาร์ ที่ให้บริการด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร โดยรวบรวมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในแวดวงโฆษณา เอเจนซี ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารการตลาด มาดำเนินงานผ่านกลยุทธ์ทางการสื่อสารที่โดดเด่นและตรงจุด เน้นการเข้าถึงแก่นความต้องการของลูกค้า (Core) เพื่อนำไปวางแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการให้ประสบความสำเร็จสูงสุด (Peak) มุ่งยกระดับภาพลักษณ์ให้แก่สินค้า บริการ และองค์กร เพื่อผลักดันให้ทุกธุรกิจของลูกค้าประสบความสำเร็จ

เอเจนซีโฆษณา

เป้าหมายการทำงานของเราคือ สร้างสรรค์งานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เราดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้งบประมาณอันจำกัด โดยการทำงานร่วมกับความเห็นชอบของลูกค้าในทุกขั้นตอน เพื่อให้เข้าถึงความต้องการที่แท้จริง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดของแต่ละสินค้า ภายใต้ปรัชญาการทำงานที่ว่าเราจะดำเนินงาน ด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ

Advertising and PR Agency

โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม

บริษัท คอร์แอนด์พีค จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทเครือเออาร์ ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ผ่านกลยุทธ์ทางการสื่อสารที่โดดเด่นและตรงจุด สามารถตอบโจทย์และเข้าถึงความต้องการของลูกค้า (Core) ในการบูรณาการและวางแผนงานให้ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด (Peak) ด้วยเครื่องมือสื่อสารทุกรูปแบบ ได้แก่

คอร์แอนด์พีค มุ่งยกระดับภาพลักษณ์ให้องค์กร สินค้าและบริการ เพื่อให้ทุกธุรกิจของลูกค้าประสบความสำเร็จและเกิดกำไรสูงสุด

Advertising and PR Agency Contact Contact Core&Peak   Advertising and PR Agency InformationMore Info