The Knowledge Provider | Advanced Research Group

Back

ข้อมูลการลงทุนเชิงลึกในตลาดสปป.ลาว 3

ข้อมูลการลงทุนเชิงลึกในตลาดสปป.ลาว 3

15-12-2016

   3.1     เขตนิคมอุตสาหกรรมหลัก
-    เขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนคำ (Boten Beautiful Land SEZ) 
ตั้งอยู่ในแขวงหลวงน้ำทา พื้นที่ 1,640 เฮกตาร์ (10,250 ไร่) เป็นเขตบริการการค้าสร้างเมื่อปี 2553 โดยบริษัทจากประเทศจีนเป็นผู้พัฒนาด้วยทุน 103 ล้านเหรียญสหรัฐ  ปัจจุบันมีการลงทุนมากกว่า 130 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจและบริการ เช่น คลังสินค้า  ศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์การค้าครบวงจร ร้านค้า แหล่งบันเทิง โรงแรม อยู่ใกล้บริเวณเขตชายแดนลาว - จีนตอนใต้ โดยมีนักลงทุนจาก จีน อังกฤษ เกาหลี รัสเซีย รวมทั้งจากไทยเข้ามาลงทุนในเขตดังกล่าว

-    เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ (Golden Triangle SEZ)  
ตั้งอยู่ในเมืองต้นผึ้งแขวงบ่อแก้ว พื้นที่ 3,000 เฮกตาร์ (18,750ไร่) เป็นเขตบริการการค้า                                       การท่องเที่ยว ตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 ซึ่งกลุ่มบริษัทดอกงิ้วคำจากประเทศจีนเป็นผู้ลงทุนพัฒนาในมูลค่าการลงทุน 86.6 ล้านเหรียญสหรัฐ  จนถึงปัจจุบันมีการลงทุนไปแล้ว 602 ล้านเหรียญสหรัฐ  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ มีแผนในการสร้างสนามบินนานาชาติ ปัจจุบัน อยู่ในระหว่างการสำรวจออกแบบ

-    เขตพัฒนาเศรษฐกิจไชยเชษฐา (Saysetha Development SEZ) 
ตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สร้างเมื่อปี 2554 พื้นที่ 1,000 เฮกตาร์ (6,250 ไร่) เพื่อพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อการส่งออก  โดยมีบริษัทร่วมทุนลาว - จีน เป็นผู้พัฒนามูลค่าการลงทุน 128 ล้านเหรียญสหรัฐ 

-    เขตเศรษฐกิจเฉพาะภูเขียว(Phoukhyo SEZ) 
ตั้งอยู่ในแขวงคำม่วน เป็นเขตการค้าบริการและอุตสาหกรรมแปรรูป ตั้งเมื่อปี 2553 พื้นที่ 4,850 เฮกตาร์ (30,312 ไร่) โดยนักลงทุนภายในประเทศเป็นผู้พัฒนาด้วยเงินลงทุน 708 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อพัฒนาเป็นตัวเมืองใหม่ที่ประกอบด้วย การบริการ การค้า การศึกษา การท่องเที่ยว โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรมและอื่นๆ โดยในปัจจุบันได้จัดวางผังเมืองเพื่อเตรียมรองรับการก่อสร้าง

-    เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง (Thatluang Lake SEZ ) 
ตั้งอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ เป็นเขตอุตสาหกรรมแปรรูป  พื้นที่ 365 เฮกตาร์ (2,281 ไร่) โดยมีนักธุรกิจจากจีน บริษัทอสังหาริมทรัพย์ จำกัด เป็นผู้พัฒนาในมูลค่า 1,600 ล้านเหรียญสหรัฐ  ลงนามเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 เริ่มการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ถนนสิ่งอำนวยความสะดวก ขุดแต่งบึง และก่อสร้างอาคารต่างๆ แล้ว

-    เขตเศรษฐกิจพิเศษเวียงจันทน์ - ลองแทงค์ ( LongThanh Vientiane SEZ)
ตั้งอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์  พื้นที่ 557.75เฮกตาร์ ( 3,486 ไร่ ) เป็นเขตบริการการค้า การท่องเที่ยว การบริการครบวงจร ตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 ซึ่งกลุ่มบริษัทกอล์ฟลองแทงค์จากประเทศเวียดนาม เป็นผู้ลงทุนพัฒนาในมูลค่าการลงทุน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ ปัจจุบันเปิดให้บริการสนามกอล์ฟและคลับเฮ้าส์แล้ว ส่วนธุรกิจอื่นๆ อยู่ในระหว่างดำเนินการ

-    เขตเศรษฐกิจเฉพาะดงโพสี (Dongphosy SEZ)
ตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สร้างเมื่อปี 2555 พื้นที่ 53.9 เฮกตาร์ (337 ไร่) เพื่อรองรับการลงทุนด้านการค้า  การบริการ  การท่องเที่ยวและการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจบริเวณการค้าชายแดน ผ่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว 1 (หนองคาย - เวียงจันทน์) โดยได้มีการลงนามเซ็นสัญญากับบริษัทยูพีแอร์ลาว จำกัด รัฐบาลถือหุ้น 15% นักธุรกิจภายใน สปป.ลาว ถือหุ้น 5% บริษัทยูนิเวอร์ซัลแปซิฟิก จำกัด (จากประเทศมาเลเซียมีทุนจดทะเบียน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ) ถือหุ้น 80% ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการจากข้อสังเกตในระยะที่ผ่านมามีประชาชนลาวข้ามไปซื้อสินค้าไทยเป็นจำนวนมาก การก่อตั้งเขตเศรษฐกิจเฉพาะดงโพสี เพื่อผลักดันส่งเสริมการค้าบริเวณชายแดนให้หลากหลายทันสมัย ครบวงจร

-    เขตเศรษฐกิจเฉพาะท่าแขก  
ตั้งอยู่ในเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน ใกล้สะพานมิตรภาพไทย - สปป.ลาว 3 พื้นที่ 1,035 เฮกตาร์ (6,468.75 ไร่) เป็นเขตบริการการค้า การลงทุน ตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นผู้ลงทุน 100%  มูลค่าการลงทุน 80 ล้านเหรียญสหรัฐ  ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ

3.2  สิทธิประโยชน์ที่ให้แก่ผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
-   นโยบายพิเศษด้านภาษีอากร
คณะบริหารหรือสภาบริหารเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ เป็นผู้พิจารณาการยกเว้นหรือลดหย่อนอัตราภาษีอากรประเภทต่างๆ ให้แก่ผู้ลงทุน โดยพิจารณาตามแต่ละกิจการ ขนาดของการลงทุน แต่สูงสุดไม่ให้เกินอัตราที่กฎหมายว่าด้วยภาษีและกฎหมายว่าด้วยส่วยสาอากรกำหนดไว้

-  ได้รับการยกเว้นภาษีอากรนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงในระยะการก่อสร้าง 
    โดยให้กับผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะที่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร (มิใช่ เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะทั่วไป) และให้จัดทำแผนนำเข้าประจำปีโดยคณะผู้บริหารเขตฯ จะเป็นผู้พิจารณา

-  การนำเข้าวัตถุดิบภายใน สปป.ลาว เพื่อนำไปใช้ในกิจการต่างๆ ของเขตเศรษฐกิจพิเศษและ  เขตเศรษฐกิจเฉพาะให้ถือว่าเป็นการส่งออกสินค้าและจะได้รับนโยบายด้านภาษีอากรตามกฎหมาย

-  ได้รับนโยบายส่งเสริมด้วยสิทธิ์ใช้ที่ดิน และกรรมสิทธิ์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 58 ของกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน โดยสามารถสัมปทานที่ดินจากรัฐบาลได้นานถึง 99 ปี

-  ได้รับสิทธิในการอยู่อาศัยในดินแดน สปป.ลาว พร้อมทั้งครอบครัวตามระยะเวลาของสัญญาการลงทุนพัฒนา

-  ได้รับสิทธิในการว่าจ้างแรงงานตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา 66 ของกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

-  ได้รับการอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนและอื่น ๆ

-  ได้รับการยกย่องในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสมกับผลงานของผู้พัฒนาและผู้ลงทุน

-  ได้รับการเป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์ตามระเบียบการ

-    มีความเสมอภาคทางการตลาดสำหรับนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนภายใน

-    ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรและได้รับ GSP

-    สามารถเช่าที่ดินนาน 70 ปี และต่อสัญญาได้อีก

-    ไม่มีข้อจำกัดการแลกเปลี่ยนเงินตราและการโอนเงิน

-    ยกเว้นภาษีนานถึง 9 ปี (Trigger period + 3 ปี + Priority period) หลังจากนั้นมีCorporate Tax 20%

-    ยกเว้นภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับวัสดุการก่อสร้าง เครื่องจักรการผลิต และวัตถุดิบการผลิตเพื่อการส่งออก

-    การให้บริการ One Stop Service ซึ่งนักลงทุนจะได้รับการบริการจากหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้อง (Administration of Special Economic Zone: ASEZ) อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่นการจดทะเบียนการลงทุน พิธีการศุลกากร และการจัดการ ด้านแรงงาน

-    การรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง การขจัดขยะมูลฝอย และการจัดหาคณะแรงงานรวมทั้งการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและบัญชี
-    ระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ท่าสินค้า โทรคมนาคมและอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
 

บอกต่อ : 
The Knowledge Provider (AR Group)

Back